the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 30.09.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.06.2020 | อ่าน 1434

Digital Wallet

Digital Wallet
 
เป็นพื้นที่จัดเก็บสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยที่มีความสำคัญยิ่งยวดซึ่งจำเป็นต่อการพิสูจน์ความถูกต้องของผู้ใช้งานและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตรวจสอบสิทธิการอนุญาตให้ทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ
 
ที่มา:  Gartner IT Glossary (http://www.gartner.com/it-glossary/digital-wallet)