email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

เผยแพร่ 20.05.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 881

Capture

Capture : กระบวนการหรือกิจกรรมที่กำหนดว่า record ควรจะถูกทำขึ้นมาและถูกจัดเก็บอย่างไร ซึ่งจะรวมไปถึงการสร้าง record และการรับ record โดยจะเกี่ยวข้องกับเอกสารที่จะพิจารณาว่าใครสามารถเข้าถึงได้ และระยะเวลาในการจัดเก็บควรเป็นเท่าไหร่