the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 22.01.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.12.2019 | อ่าน 2908

Data Leakage

Data Leakage คือ การส่งผ่านข้อมูล หรือ สารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล จากภายในองค์กรไปยังภายนอกองค์กร หรือไปผู้รับที่อยู่ภายนอกองค์กร ทั้งนี้อาจจะเป็นการส่งผ่านข้อมูล หรือสารสนเทศด้วยเส้นทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือลักลอบส่งออกเอกสารข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต