email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 20.05.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.09.2020 | อ่าน 892

Disposal schedule

Disposal schedule : ตารางกำหนดรายละเอียดของวงจรชีวิตของ record โดยจะกำหนดจุดเริ่มของการจัดเก็บ (Retention Trigger) ระยะเวลาการจัดเก็บ (Retention period) การดำเนินการกำจัด (Disposal Action)