email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |  S  | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S

เผยแพร่ 22.01.2014 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 22.09.2020 | อ่าน 4208

SWOT Analysis

SWOT Analysis คือการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) ที่จะมีผลต่อธุรกิจขององค์กร  SWOT เป็นเครื่องมือการวางแผน กำหนดเลือกกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระดับต่างๆขององค์กร