email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

เผยแพร่ 20.05.2014 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 17.12.2017 | อ่าน 755

UPU

UPU : Universal Post Union หรือสหภาพไปรษณีย์สากล เป็นองค์การระหว่างประเทศทำหน้าที่ประสานงานนโยบายการไปรษณีย์ระหว่างประเทศสมาชิก และออกมาตรฐานเพื่อให้การจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ