email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |  U  | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

U

เผยแพร่ 20.05.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 1189

USSD

USSD : Unstructured Supplementary Services Data  เป็นโปรโตคอลในการรับส่งข้อความใช้ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM บริการ USSD ต่างจาก SMS (Short Message Service) โดยที่ USSD สามารถให้บริการแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างผู้ส่งข้อความและผู้รับได้ USSD ยังมีความปลอดภัยมากกว่า SMS เนื่องจากข้อความที่ได้รับผ่านทาง USSD จะไม่ถูกเก็บในกล่องข้อความและไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้