the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Thailand Cybersecurity 2019
 • หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษ...
 • หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนัก...
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • Internet for Better Life
 • Thaiemarket
 • 1212OCC
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • 2019 FIDO Workshop in Thailand Moving Beyond Passwords – From Asia to the World
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
 • Data Protection Knowledge Center
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • สำนักงาน ก.พ.ร. สร้างและพัฒนาขึ้นสถาบันเสมือนจริง ด้วยระบบ Learning Management System (LMS) เพ...
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA จับมือ ป.ป.ช. ทำ MOU พัฒนาระบบร้องเรียนออนไลน์ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต

7 วันที่ผ่านมา (17.05.2019)

ETDA จับมือ ป.ป.ช. ทำ MOU พัฒนาระบบร้องเรียนออนไลน์ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต

ผสานความร่วมมือกับ ป.ป.ช. นำเทคโนโลยีและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ ลดใช้กระดาษ ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลภาครัฐ และความปลอดภัยไซเบอร์...[อ่านต่อ]


ETDA จัดเวที Moving Beyond Passwords นำมาตรฐาน FIDO ยืนยันตัวตนทางออนไลน์

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (26.04.2019)

ETDA จัดเวที Moving Beyond Passwords นำมาตรฐาน FIDO ยืนยันตัวตนทางออนไลน์

ผสานความร่วมมือกับ FIDO Alliance กลุ่มพันธมิตรของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีของโลก พัฒนาการยืนยันตัวตนที่ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องมีพาสเวิร์ด...[อ่านต่อ]


ETDA จับมือ NIA เสริมแกร่งสตาร์ตอัป–SMEs ด้วยนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์ ...

1 เดือนที่ผ่านมา (23.04.2019)

ETDA จับมือ NIA เสริมแกร่งสตาร์ตอัป–SMEs ด้วยนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์ พร้อมชี้เทรนด์การเงินดิจิทัลที่ต้องจับตา

ผนึกกำลังผสานองค์ความรู้ไปสู่เป้าหมายของ e-Commerce Park สร้างกำลังคนและผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ 1.2 ล้านราย...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน