the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • #ourBelief
 • แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562
 • ผู้ให้บริการตัวแทนนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt
 • หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งที่ 3
 • สไลด์จากเวที 1ST THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019
 • สไลด์จากเวที Thailand Cybersecurity 2019
 • แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการหนังสือตามไฟล์แนบ ในเว็บไซด์ ETDA
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • Internet for Better Life
 • Thaiemarket
 • 1212OCC
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • 2019 FIDO Workshop in Thailand Moving Beyond Passwords – From Asia to the World
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
 • Data Protection Knowledge Center
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • สำนักงาน ก.พ.ร. สร้างและพัฒนาขึ้นสถาบันเสมือนจริง ด้วยระบบ Learning Management System (LMS) เพ...
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
วันนี้ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) คือช่องทางซื้อขายสำคัญของคนทั้งโลกที่เราต้องตามให้ทัน ขณะที่การให้บริการภาครัฐที่รวดเร็ว คือ กุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จึงก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเติมเต็มเรื่องเหล่านี้ และเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ 4.0 [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


สจด. จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตรสร้าง workforce ดัน SMEs ไทยโลดแล่นในตลาด e-Commerce

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (23.07.2019)

สจด. จับมือ ETDA พัฒนาหลักสูตรสร้าง workforce ดัน SMEs ไทยโลดแล่นในตลาด e-Commerce

ยกระดับการพัฒนาและสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกรรมออนไลน์ และอีคอมเมิร์ซครบวงจร รองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานยุค 4.0...[อ่านต่อ]


ETDA ห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัย ร่วมหนุนงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

2 เดือนที่ผ่านมา (06.07.2019)

ETDA ห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัย ร่วมหนุนงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562

5-14 ก.ค. นี้ที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ...[อ่านต่อ]


MCOT และ ETDA จับมือ สหภาพดนตรี เปิดตัว WHAM แพลตฟอร์มความบันเทิง และดนตรี ของคนไทย เพื่อคนไทย

2 เดือนที่ผ่านมา (28.06.2019)

MCOT และ ETDA จับมือ สหภาพดนตรี เปิดตัว WHAM แพลตฟอร์มความบันเทิง และดนตรี ของคนไทย เพื่อคนไทย

หวังสร้างแรงกระเพื่อมที่เข้าถึงคนยุคดิจิทัล พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างผลงาน แสดงความสามารถด้านดนตรีและศิลปะ ผ่านเว็บไซต์ www.wham.asia และแฟนเพจ WHAM...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ผู้ให้บริการตัวแทนนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน