email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
 • Thailand Online Mega Sale 2017
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • โครงการ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Thailand Cybersecurity Week 2017
 • หลักสูตร Digital Law and Security
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมระงับการทำงานของมัลแวร์ WannaCry พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ดาวน์โหลดเอกสารงาน The New Change To e-Tax Invoice
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
 • ธุรกรรมปลอดภัย
 • Soft Infrastructure
 • Indicator
 • Enabling digital economy
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


สสว. จับมือ ETDA ลุย SMEs Go Online ล่องใต้ เริ่มสงขลาที่แรก

6 วันที่ผ่านมา (22.07.2017)

สสว. จับมือ ETDA ลุย SMEs Go Online ล่องใต้ เริ่มสงขลาที่แรก

เสริมแกร่ง “SMEs–วิสาหกิจชุมชน” จัดทีมกูรู ไขเคล็ดลับการทำตลาดออนไลน์มัดใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ชาวใต้ให้ความสนใจล้นห้องอบรม...[อ่านต่อ]


สสว. จับมือ ETDA จัดอบรมเจาะกลยุทธ์-ยกระดับสินค้าสู่ออนไลน์

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (18.07.2017)

สสว. จับมือ ETDA จัดอบรมเจาะกลยุทธ์-ยกระดับสินค้าสู่ออนไลน์

เริ่มคิกออฟอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0” ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ 22 ก.ค. นี้ที่หาดใหญ่ สงขลา...[อ่านต่อ]


ETDA เชื่อ Blockchain เพิ่มบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (13.07.2017)

ETDA เชื่อ Blockchain เพิ่มบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล

ออกโรงย้ำ จับตาเทคโนโลยี Blockchain เพิ่มบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน