email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • Internet for Better Life
 • Thaiemarket
 • สำนักงาน ก.พ.ร. สร้างและพัฒนาขึ้นสถาบันเสมือนจริง ด้วยระบบ Learning Management System (LMS) เพ...
 • Data Protection Knowledge Center
 • 1212OCC
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ปิดคอร์ส AJCCBC รุ่นที่ 5 เสริมศักยภาพคน Cybersecurity ให้อาเซียนไปแล้วกว่า 150 คน

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (01.04.2019)

ปิดคอร์ส AJCCBC รุ่นที่ 5 เสริมศักยภาพคน Cybersecurity ให้อาเซียนไปแล้วกว่า 150 คน

เผยแผนการอบรมตลอดปี 62 อีก 4 ครั้ง พร้อมจัด Cyber SEA Game 2019 ปลายปี...[อ่านต่อ]


ETDA และ MCOT เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสื่อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม...

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (22.03.2019)

ETDA และ MCOT เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมสื่อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ภายใต้ชื่อ WHAM

เมื่อองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับชาติจับมือกับองค์กรสื่อชั้นนำ สร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อคนไทย ชูจุดแข็งสองพันธมิตรที่พร้อม ทั้งด้านคอนเทนต์ เทคโนโลยี และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ...[อ่านต่อ]


ETDA จับมือ ม.อ. ปั้น Young Talent เพื่ออีคอมเมิร์ซไทย

1 เดือนที่ผ่านมา (16.03.2019)

ETDA จับมือ ม.อ. ปั้น Young Talent เพื่ออีคอมเมิร์ซไทย

ให้นักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต ร่วมปั้น e-Commerce Park เตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน