email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


  • แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • Thaiemarket
  • Data Protection Knowledge Center
  • 1212OCC
  • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
  • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
  • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
  • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
  • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
  • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


คอร์สแรกของ AJCCBC เริ่มแล้ว

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา (24.09.2018)

คอร์สแรกของ AJCCBC เริ่มแล้ว

ประเดิมเทรนนิงให้สมาชิกอาเซียนระหว่าง 24-28 กันยา กับหลักสูตร CYDER และ Forensics...[อ่านต่อ]


Digital Thailand Big Bang 2018 เปิดยิ่งใหญ่ ETDA นำ Game U Always Win ร่วมงาน

5 วันที่ผ่านมา (19.09.2018)

Digital Thailand Big Bang 2018 เปิดยิ่งใหญ่ ETDA นำ Game U Always Win ร่วมงาน

นายกฯ ย้ำ ดิจิทัลจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโลก ระหว่างเรา ระหว่างครอบครัว สอดคล้องคอนเซ็ปต์บูท ETDA เน้นสนุกกับเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงคนทั้งครอบครัว...[อ่านต่อ]


DE นำโครงการ Internet for Better Life ของ ETDA ร่วม ครม.สัญจรที่เพชรบูรณ์

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (17.09.2018)

DE นำโครงการ Internet for Better Life ของ ETDA ร่วม ครม.สัญจรที่เพชรบูรณ์

รมว.DE ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้โครงการ......[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน