the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 09.10.2012 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.01.2020 | อ่าน 15324

ASCC อีกหนึ่งองค์ประกอบของประชาคมอาเซียน


AECในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ที่กำลังจะมาถึง ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ร่วมกับประเทศอื่นๆ อีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์(พม่า) และกัมพูชา ในส่วนของประชาคมอาเซียนนั้น จะประกอบไปด้วย

1.       ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community) (APSC)

2.       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (AEC)

3.       ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) (ASCC)

ที่นี้ มารู้จักกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC กันจากแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC มีเป้าหมายทำให้เกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นเอกภาพในหมู่ประชาชาติและประชาชนอาเซียน โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน และเกิดเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น ASCC ให้ความสำคัญกับ 6 เรื่องด้วยกัน ประกอบด้วย

 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ASCC ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการบูรณาการด้านการศึกษาให้เป็นวาระของอาเซียน การสร้างสังคมความรู้ โดยส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ เสริมสร้างทักษะในการประกอบการ สำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ

 

2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

ASCC จะส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยลดความยากจนและส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม เน้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) ของสหประชาชาติ ในด้านการกำจัดความยากจนและความหิวโหย สร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย การเตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติ และการจัดการกับข้อ ASCC จะให้ความมั่นใจว่า ประชาชนอาเซียนทุกคนมีอาหารพอเพียงตลอดเวลา และให้ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหาร เน้นการเข้าถึงการดูแลและรักษาสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และยาที่เพียงพอและราคาถูก เพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และพร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

3. สิทธิมนุษยชน

แผนการจัดตั้งของ ASCC ได้กล่าวว่า อาเซียนมีพันธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม และสิทธิของประชาชน โดยเน้นการปกป้องผลประโยชน์ สิทธิ รวมทั้งส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐานการดำรงชีวิตสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

 

4. ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดตั้งของ ASCC ได้กล่าวว่า อาเซียนจะมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียวและสะอาด โดยการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการบริหารอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ดิน น้ำ แร่ธาตุ และพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ และอาเซียนจะมีส่วนร่วมในความพยายามของโลก ในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุ้มครองชั้นโอโซน

5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

แผนการจัดตั้งของ ASCC ได้กล่าวว่า การสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยจะเน้นการสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและส่งเสริมความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่เป็นหนึ่งเดียว และค้นหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน การส่งเสริมและร่วมมือกันในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม และสร้างอาเซียนที่มีประชาชนเป็นแกนนำ โดยสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคม

 

6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา

เรื่องสุดท้ายที่ ASCC ให้ความสำคัญคือ การลดช่องว่างทางการพัฒนา โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาโดยเฉพาะมิติการพัฒนาด้านสังคม ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์(พม่า) และเวียดนาม และในพื้นที่ของอาเซียนที่ถูกทอดทิ้งและด้อยพัฒนา

 

สำหรับประเทศไทยนั้นถือว่ามีการตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่จะรู้จักกันเพียงด้านเดียวคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC ซึ่งถ้าหากเราไม่ทำความเข้าใจมากเท่าที่ควร เมื่อเวลาที่มีการรวมตัวประชาคมอาเซียนมาถึง ประเทศไทยอาจจะอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ตามมากว่ากลุ่มประเทศผู้นำก็ได้

 

ข้อมูลเบื้องต้นจาก   : หนังสือแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา) Roadmap for ASEAN Community 2015, 
                                  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ