email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 19.03.2013 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 26.09.2020 | อ่าน 1523

การอบรมเพื่อเผยแพร่การรับรองระบบการพิมพ์ออก หัวข้อ “เปิดโลกทรรศน์การรับรองระบบการพิมพ์ออก”สพธอ. แบไต๋ระบบรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดเสวนา หัวข้อ “เปิดโลกทรรศน์การรับรองระบบการพิมพ์ออก”

          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดเสวนาเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบการพิมพ์ออก โดยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการสิ่งพิมพ์ออก ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          การเสวนาครั้งนี้ มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2556 และครั้งที่สองในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม (ห้อง Crystal Ballroom)    เวลา 09.00 – 14.30 น. ภายในงานได้รับเกียรติเปิดการเสวนาโดย คุณสุรางคณา  วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมกันนั้น คุณชัยณรงค์ โชไซย ผอ.สำนักข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้บรรยายในเรื่องของ ความสำคัญของการรับรองระบบการพิมพ์ออกเพื่อธุรกิจ นอกจากนั้นวิทยากรระดับสูงของ สพธอ. ได้ให้เข้าร่วมเสวนาให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ อาทิเช่น คุณอุรัชฎา เกตุพรหม ผอ.สำนักมาตรฐาน, คุณณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญสำนักกฎหมาย, คุณสรณันท์  จิวะสุรัตน์ ผอ.สำนักความมั่นคงปลอดภัย และ    คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ผจก.ส่วนงานวิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม

          สำหรับผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชื่อมั่นในกระบวนการรับรองระบบการพิมพ์ออก การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมาย เพราะช่วยให้ประชาชน ประหยัดเวลา, ลดค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ทันทีผ่าน QR code หรือตรวจสอบได้ทาง Website เป็นต้น โดยการรับรองในธุรกรรมต่าง ๆ มีผลทางด้านกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน

กำหนดการการอบรมเพื่อเผยแพร่การรับรองระบบการพิมพ์ออก หัวข้อ “เปิดโลกทรรศน์การรับรองระบบการพิมพ์ออก”