email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.03.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 23.09.2020 | อ่าน 1497

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การปรับปรุง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ : ความสมดุลระหว่างเสรีภาพ กับความมั่นคงปลอดภัย”