the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 21.01.2020 (2 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.04.2020 | อ่าน 1753

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


 

ลำดับที่

เลขที่สัญญา

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

1

PO6101136

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศ สพธอ. 

เอกสาร

2

PO6100898

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

3

PO6100775

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพ เสียงและวีดีโอภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

4

PO6100899

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูงและระบบป้องกันการโจมตี DNS ภายใต้โครงการ Cybersecurity

เอกสาร

5

PO6100340

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

6

PO6100172

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconverge และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สารสนเทศ

เอกสาร

7

PO6100738

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เอกสาร

8

PO6100774

ซื้ออุปกรณ์ Firewall สารสนเทศ

เอกสาร

9

PO6001894

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์

เอกสาร

10

PO6001948

ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ

เอกสาร

11

PO6101111

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

12

PO6100582

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

เอกสาร

13

PO6100776

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร

14

PO6101603

ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk Enterprise)

เอกสาร

15

PO6100897

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับการเชื่อมต่อของมัลแวร์ผ่านการเชื่อมต่อกับบริการโดเมนเนม ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

15

PO6100900

ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บแอปพลิเคชั่น ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

16

PO6101917

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน The Report Thailand 2018

เอกสาร

17

PO6101842

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน

เอกสาร

17

PO6102096

ซื้อกระดาษ A4 ปี 2562

เอกสาร

18

PO6102081

จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร

19

PO6102097

จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร

เอกสาร
20

PO6102079

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2562

เอกสาร

21

PO6101671

ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

เอกสาร
22 PO6102323

จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (Call Center) ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร
22 PO6102632

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร
23 PO6102759

จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เอกสาร
23 PO6102758

จ้างจัดทำกรอบการประเมินและให้คะแนนระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
24 PO6200036

จ้างเหมาบริการจัดงาน e-Commerce Week

เอกสาร
25 PO6102314

ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
26 P06102712

ซื้อสิทธิ์และใบรับประกันการใช้งานโปรแกรม XRY Complete และซื้อสิทธิ์ EnCase Forensic 

เอกสาร
27 P06102648

เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 2 ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS 

เอกสาร
28 P06102651 เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 1 ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
29 PO6200413 ประกวดราคาจ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
30 PO6200600 จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก (Proactive Cyber Defense) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
31 PO6102711 ประกวดราคาซื้อใบรับประกันระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log และใบรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
32 PO6102088 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ปี 2562 เอกสาร
33 PO6200756 จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เอกสาร
34 PO6200224 ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล เอกสาร
35 PO6200225 จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล เอกสาร
36 PO6200128 เช่าใช้บริการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน เอกสาร
37 PO6102709 ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
38 PO6200202 จ้างเหมาตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15 เอกสาร
39 PO6201392 จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 เอกสาร
40 PO6201472 เช่าบริการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) เอกสาร
41 PO6201395 ซื้อพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย เอกสาร
42 PO6201619 ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เอกสาร
43 PO6201640 จ้างจัดพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
44 PO6201471 ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง เอกสาร
45 PO6201628 จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เอกสาร
46 PO6201732 จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในกิจกรรมการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 เอกสาร
47 PO6201349 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
เอกสาร
48 PO6300084 จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ ระยะที่ 3 เอกสาร
49 PO6300224 จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสาร
50 PO6300246 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2563 เอกสาร
51 PO6300256 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประจำปี 2563 จำนวน 4 คน เอกสาร
52 PO6300188 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
53 PO6300190 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
54 PO6300191 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
55 PO6300192 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
56 PO6300099 จ้างบุคคลากรโครงการ AJCCBC(ผู้ประสานงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
57 PO6300383 จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
58 PO6100084 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำคัญของประเทศ เอกสาร
58 PO6101415 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions เอกสาร
59 PO6200239 จ้างเหมาบริการระบบ Chatbot สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) เอกสาร
60 PO6201470 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 เอกสาร
61 PO6102693 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Splunk Enterprise เอกสาร
62 PO6300247 จ้างเหมาบริการผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC เอกสาร
63 PO6102694 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของเว็บไซต์ในเว็บไซต์ เอกสาร
64 PO6102692 ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Ask DOM เอกสาร
65 PO6102681 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการสำหรับโครงการ Thailand NRCA เอกสาร
66 PO6300363 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 เอกสาร
67 PO6300481 จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เอกสาร
68 PO6201641 จ้างเหมาจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Big Data ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
69 PO6300352 จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านกฎหมายมหาชน เอกสาร
70 PO6300541 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสํานักงาน เอกสาร
71 PO6300025 จ้างเหมาจัดประชุมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 (The 12th ASEAN-Japan Cybersecurity Policy Meeting) เอกสาร
72 PO6300710 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เอกสาร
73 PO6300708 จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ e-Commerce ภายใต้โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส เอกสาร
74 PO6300729 จ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอ เพื่อใช้สำหรัรบการประชาสัมพันธ์ เอกสาร
75 PO6300713 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายดิจิทัล เอกสาร
76 PO6200398 จ้างบริหารโครงการตกแต่งภายในสำนักงาน ชั้น ๑๕ เอกสาร
77 PO6101610 จ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15 เอกสาร
78 PO6300709 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เอกสาร
79 PO6300606 ซื้อสิทธิ์การใช้งานและใบรับประกันการบำรุงรักษาสำหรับระบบสารสนเทศ เอกสาร
80 PO6300617 ซื้อบริการแหล่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
81 PO6300835 จ้างเผยแพร่เนื้อหาของโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน เอกสาร
82 PO6300619 จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center เอกสาร
83 PO6300443 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ เอกสาร
84 PO6200202 จ้างบริหารโครงการตกแต่งภายในสำนักงาน ชั้น ๑๕ เอกสาร
85 PO6200202 จ้างบริหารโครงการตกแต่งภายในสำนักงาน ชั้น ๑๕ เอกสาร
87 PO6300217 จ้างเหมาพัฒนาหัวข้อและเนื้อหาเว็บไซต์ในหน้าหลักของ ETDA เอกสาร
88 PO6300161 ซื้อใบรับประกันการบํารุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX เอกสาร
89 PO6300442 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสํานักงาน เอกสาร
90 PO6300233 ซื้อวัสดุสํานักงาน ปี 2563 เอกสาร
91 PO6300163 ซื้อบริการระบบการกระจายข้อมูลขนาดใหญ่ของระบบจัดการบริหาร Digital Content Platform สําหรับนวัตกรรมสื่อ WHAM เอกสาร
92 PO6300290 จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงาน สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 เอกสาร
93 PO6300287 ซื้อบริการบอกรับฐานข้อมูลข่าวสาร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจํา ปีงบประมาณ 2563 เอกสาร
94 PO6201495 จ้างเหมาบริการพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชนให้มีอัตลักษณ์ด้วย Digital Marketing เอกสาร
95 PO6201495 จ้างผลิตสื่อประกอบหลักสูตรโครงการฯ สำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์ เอกสาร
96 PO6300226 ซื้อกระดาษ A4 เอกสาร
97 PO6300248 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) แบบ Wildcard สำหรับเว็บไซต์ เอกสาร
98 PO6300362 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน เอกสาร
99 PO6300220 ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคาร เอกสาร
100 PO6300219 ซื้อสิทธิ์และใบรับประกันการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน เอกสาร
101 PO6300223 ซื้อวัสดุห้องน้ำ เอกสาร
102 PO6201124 ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือสร้าง Data Visualizaiton เอกสาร
103 PO6200778 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ETDA Transformation เพราะองค์กรเปลี่ยน เราจึงต้องปรับ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร เอกสาร
104 PO6200975 จ้างเผยแพร่เนื้อหาของโครงการ Internet for Better Life บนสื่อออนไลน์ เอกสาร
105 PO6200731 ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการจัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ Internet for Better Life และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
106 PO6200979 จ้างเหมาบริหารจัดงาน 1st Thailand Digital ID Symposium 2019 ในส่วนของการประสานวิทยากรและสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร
107 PO6201012 จ้างผลิตถุงกันน้ำ เอกสาร
108 PO6201557 จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ด้าน e-Commerce เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เอกสาร
109 PO6200714 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งระบบจัดการบริหาร Digital Content Platform สำหรับนวัตกรรมสื่อ  เอกสาร
110 PO6200867 ผลิตสื่อประกอบหลักสูตรโครงการ Internet for Better Life สำหรับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เอกสาร
111 PO6201281 จ้างเหมาบริการพัฒนาศักยภาพและ Directory ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและ digital workforce เอกสาร
112 PO6200467 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และเซตอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่องานออกแบบ เอกสาร
113 PO6200620 จ้างเหมาพัฒนากิจกรรมประกอบหลักสูตรการเรียนรู้ และจัดอบรมสำหรับโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ เอกสาร
114 PO6200201 ซื้อลิขสิทธิ์Adobe Creative Cloud ประจำปี ๒๕๖๒ (ต่ออายุ) เอกสาร
115 PO6200978 จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน ๖ เครื่อง และ Tablet ๑ เครื่อง เอกสาร
116 PO6102649 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ เอกสาร
117 PO6200094 ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ เอกสาร
118 PO6102525 ซื้อใบรับประกันซอฟต์แวร์ K2 เอกสาร