the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 09.08.2018 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.12.2019 | อ่าน 1325

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


 

ลำดับที่

เลขที่สัญญา

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

1

 PO6101136

ซื้อใบรับประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักสารสนเทศ สพธอ. 

เอกสาร

2

PO6100898

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

3

PO6100775

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริการตรวจพยานหลักฐานดิจิทัลประเภทภาพ เสียงและวีดีโอภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

4

PO6100899

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในปริมาณสูงและระบบป้องกันการโจมตี DNS ภายใต้โครงการ Cybersecurity

เอกสาร

5

PO6100340

ซื้อระบบสนับสนุนการทำงานในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ThaiCERT Government Monitoring System) ในส่วนระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log พร้อมทั้งบริการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิด ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

6

PO6100172

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyperconverge และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ สารสนเทศ

เอกสาร

7

PO6100738

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เอกสาร

8

PO6100774

ซื้ออุปกรณ์ Firewall สารสนเทศ

เอกสาร

9

PO6001894

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์

เอกสาร

10

PO6001948

ซื้อพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล (Backup Tool) ระบบสารสนเทศ

เอกสาร

11

PO6101111

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามที่แฝงเข้ามาผ่านอีเมลของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

12

PO6100582

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

เอกสาร

13

PO6100776

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลแบบปลอดภัย ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร

14

PO6101603

ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk Enterprise)

เอกสาร

15

PO6100897

ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบตรวจจับการเชื่อมต่อของมัลแวร์ผ่านการเชื่อมต่อกับบริการโดเมนเนม ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

15

PO6100900

ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีเว็บแอปพลิเคชั่น ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions

เอกสาร

16

PO6101917

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน The Report Thailand 2018

เอกสาร

17

PO6101842

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน

เอกสาร

17

PO6102096

ซื้อกระดาษ A4 ปี 2562

เอกสาร

18

PO6102081

จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร

19

PO6102097

จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร

เอกสาร
20

PO6102079

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2562

เอกสาร

21

PO6101671

ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

เอกสาร
22 PO6102323

จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (Call Center) ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร
22 PO6102632

จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร
23 PO6102759

จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เอกสาร
23 PO6102758

จ้างจัดทำกรอบการประเมินและให้คะแนนระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร
24 PO6200036

จ้างเหมาบริการจัดงาน e-Commerce Week

เอกสาร
25 PO6102314

ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร
26 P06102712

ซื้อสิทธิ์และใบรับประกันการใช้งานโปรแกรม XRY Complete และซื้อสิทธิ์ EnCase Forensic 

เอกสาร
27 P06102648

เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 2 ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS 

เอกสาร
28 P06102651 เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเตอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 1 ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
29 PO6200413 ประกวดราคาจ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
30 PO6200600 จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก (Proactive Cyber Defense) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
31 PO6102711 ประกวดราคาซื้อใบรับประกันระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Log และใบรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
32 PO6102088 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ปี 2562 เอกสาร
33 PO6200756 จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เอกสาร
34 PO6200224 ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล เอกสาร
35 PO6200225 จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล เอกสาร
36 PO6200128 เช่าใช้บริการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน เอกสาร
37 PO6102709 ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Office 365 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร
38 PO6200202 จ้างเหมาตกแต่งภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น 15 เอกสาร
39 PO6201392 จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 เอกสาร
40 PO6201472 เช่าบริการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) เอกสาร
41 PO6201395 ซื้อพร้อมปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย เอกสาร
42 PO6201619 ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เอกสาร
43 PO6201640 จ้างจัดพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
44 PO6201471 ซื้อระบบบันทึกเวลาด้วยการตรวจจับใบหน้า (Facial Time Attendance) พร้อมติดตั้ง เอกสาร
45 PO6201628 จ้างพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เอกสาร
46 PO6300084 จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฯ ระยะที่ 3 เอกสาร