the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.06.2019 (11 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 389

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
สำนักงานมีการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง มาปฏิบัติงาน โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หรือคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ให้ทดลองปฏิบัติงาน หรือดำเนินการทดสอบด้วยวิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน  ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สำนักงานมีการออกข้อบังคับคณะกรรมการ สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดให้บุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา หรือการคัดเลือก ให้เข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง จะต้องมีการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้อำนวยการพิจารณาว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ ถ้าผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาการปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้อำนวยการจะสั่งให้ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีกก็ได้ แต่รวมระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปี หากผลการประเมินยังต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้อีก ให้ถือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

3.การพัฒนาบุคลากร
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  มีการออกข้อบังคับคณะกรรมการ สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑)การให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
(๒)การให้ไปปฏิบัติงานวิจัย การสอน หรือการให้บริการทางวิชาการอื่น
(๓)การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
(๔)การอื่นใดตามที่จำเป็นและเหมาะสม

4.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    4.1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
          ประเมินโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และความประพฤติ ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยเป็นไปตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
          (1)คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ให้ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
          (2)คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ให้ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 
          (3)คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
    4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรทุกตำแหน่ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  โดยให้มีการจัดทำตัวชี้วัดตามแบบที่ผ้อำนวยการกำหนด  โดยเป็นไปตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
         (1) คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่สูงกว่ามาตรฐานมาก
         (2) คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๖๑ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๘๑  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่สูงกว่ามาตรฐาน
         (3) คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๑ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๖๑  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐาน
         (4) คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๓๑ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๕๑  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่ควรปรับปรุง
         (5) คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๓๑  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่ไม่น่าพอใจ

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากบุคลากรฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานกำหนดไว้