the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.09.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.04.2020 | อ่าน 3665
ETDA Open Forum แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity กับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ETDA Open Forum แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity กับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน


ETDA ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity กับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน” เพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ จากหน่วยงานภาคเอกชน และแนวทางความร่วมมือในภาคส่วน (Sector) ต่าง ๆ รวมถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการเสวนา

“แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

กับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน”

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น.

ห้อง Open Forum ชั้น 21

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)

 

เวลา

กิจกรรม

13.00 - 13.15

ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

13.15 - 13.30

กล่าวเปิดเสวนา

สุรางคณา วายุภาพ

ผู้อำนวยการ ETDA

13.3015.30

 

การเสวนาหัวข้อ แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

กับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ชูชัย วชิรบรรจง ประธานชมรม IT สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA)

ดร.นรัตถ์ สาระมาน กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

สุวิชชา มุสิจรัล วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโสด้านระบบรักษาความปลอดภัย

บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (
ATCI)

ผู้ดำเนินรายการ
สุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
ร่วมกับ ผู้แทนจาก ETDA

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 

กรอกแบบสอบถาม รับรางวัลภายในงาน
พร้อมลุ้นรับ 
Huawei P10

สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
email : naiyanaone@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 08 1619 9494