email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 31.01.2018 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 11.08.2020 | อ่าน 2790

ETDA นำดิจิทัล เสริมการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชุมชน


จับมือกรมการท่องเที่ยว ดัน Digital Tourism เชื่อมโยง Big Data ยกระดับฐานข้อมูลการท่องเที่ยว สร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์

สุรางคณา  วายุภาพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน Digital Tourism  กับ อนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเชื่อมโยง Big Data และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้วางแผนและบริหารจัดการข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำมากำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอีคอมเมิร์ซของประเทศ ณ ETDA ในวันที่ 31 มกราคม 2561

 

ภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ ร่วมกัน ซึ่ง ETDA จะได้ใช้ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อธุรกิจและอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลง และกรมการท่องเที่ยว จะได้ความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันนำระบบและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

สุรางคณา กล่าวว่า ETDA พร้อมที่เข้าไปสนับสนุนกรมการท่องเที่ยว โดยนำเครื่องมือดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการนำข้อมูล Big Data มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์-ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ Digital Content ที่มีการเล่าเรื่องหรือ Storytelling ที่น่าสนใจ และการสนับสนุนการขายสินค้าและบริการของชุมชนผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและชำระเงินผ่านระบบอีเพย์เมนต์ได้ โดยหลังจากการลงนาม MoU ครั้งนี้จะได้มีการหารือกันในระดับนโยบายอย่างเข้มข้น เพื่อกำหนดรายละเอียดในการดำเนินงานของกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือต่อไป