email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 01.02.2015 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 8509

การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน Business Continuity Management : BCM


 

         การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (Business Continuity Management : BCM) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการซึ่งบ่งชี้เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อสำนักงาน ที่อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักการดำเนินงานของสำนักงาน หรือมีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินและการให้บริการประชาชน ซึ่งแผนรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนี้เป็นสิ่งสาคัญที่จะทำให้สำนักงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และมีกระบวนการบริหารจัดการที่รองรับหรือเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กำหนดไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสำนักงาน

การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน Business Continuity Management : BCM

 

 

Tags: BCM