email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.10.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.08.2020 | อ่าน 20074

การกำกับดูแลกิจการที่ดี


คำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ.


กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ ขององค์กร

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบ/หลักเกณฑ์หน่วยงานภายนอก

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ


ทิศทางนโยบายองค์กรโดยผู้บริหาร


การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(Risk Management and Internal Control)

การบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน Business Continuity Management : BCM


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร​