email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 13.07.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 1713

ETDA High-Level Roundtable on Digital Economy for Our Future


ETDA High-Level Roundtable on Digital Economy for Our Future

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและ Keynote Speaker ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ETDA High-Level Roundtable : "Digital Economy for Our Future" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง Guest Speaker จากหน่วยงานชั้นนำของต่างประเทศร่วมสัมมนาโต๊ะกลม

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรฯ ได้สื่อสารแนวทางการขับเคลื่อน Digital Economy

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรฯ ได้สื่อสารแนวทางการขับเคลื่อน Digital Economy หรือเศรษฐกิจดิจิทัลในมุมมองของประเทศไทยว่า ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานมานานแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ ประเทศไทยต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้มากที่สุด ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยภาคเอกชนต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน และภาครัฐต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) จึงจะประสบความสำเร็จ

Guest Speaker ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของต่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้วางนโยบาย (Policymaker) ระดับประเทศทั้งจากรัฐและเอกชน เช่น ผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การเงินการธนาคาร สื่อดิจิทัล รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ แนวคิดที่น่าสนใจคือ การหลอมรวมของตลาดในลักษณะ Digital Single Market ที่จะเป็นตลาดเดียวในโลก

Ms.Andrea Millwoodf Hargrave (Director General, International Institute of Communication (IIC), UK) ได้นำเสนอประเด็นท้าทายและจำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล คือการให้ความสำคัญในประเด็นทั้ง Cybersecurity, Privacy, Consumer Protection, Citizen Empowerment และ การลงทุน

Ms.Ann Lavin (Director, Public Policy & Government Affairs, Southeast Asia and Greater China, Google Asia Pacific) ได้นำเสนอประเด็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลว่า ไม่จำเป็นจะต้องเป็น Big Data เสมอขึ้นอยู่กับวิธีการทำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือด้านการเกษตร สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม (innovation) จากประโยชน์ของการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุด

Ms.Nerida O’Loghlin (Deputy Secretary, Strategy, the Department of Communication, Australia) กล่าวถึงประเด็นการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และ STEM เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในลักษณะของการยกตัวอย่างความสำเร็จในประเทศ รวมถึงการให้ความสำคัญในลงทุนของภาครัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลโดยออสเตรเลียได้ใช้เงิน 254.7 ล้านเหรียญฯ ในช่วงเวลา 4 ปี เพื่อพัฒนาบริการภาครัฐ ที่มุ่งการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน

Mr.Jeremy Olivier (Head of Multimedia, the Office of Communication (Ofcom), UK) ได้พูดถึง Digital Single Market ว่าสิ่งสำคัญคือ การพัฒนา Telecommunication การสร้าง Harmonization ในตลาด EU และการลดอุปสรรค (barrier) ทางการค้าระหว่างประเทศ โดยในอุตสาหกรรมด้าน Telecommunication นั้น ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชนาดเล็ก สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้

Mr.Tom Pentefountas (Vice-Chairman, Broadcasting, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Canada) ให้ความเห็นว่า ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน พร้อม ๆ กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ส่วนผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นในเวทีครั้งนี้ อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจำเป็นต้องดูบริบทของประเทศไทย, คลื่นความถี่ของไทยยังไม่มีการใช้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งภาคประชาชนจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย ไม่ใช่แค่ภาครัฐและเอกชนเท่านั้นที่เป็นฝ่ายผลักดัน

นับได้ว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งของประเทศไทยที่ได้สื่อสารให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรู้ถึงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และให้เห็น Ecosystem ของเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อการดำเนินงานในส่วนอื่น ๆ ต่อไป