the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.05.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 05.06.2020 | อ่าน 3503

ETDA ผสานความร่วมมือบนเวทีโลก UNCTAD E-Commerce Week 2016


ความพยายามในการผลักดันกฎหมายการคุ้มครอง "ความเป็นส่วนตัว (Privacy)" และความสำเร็จของ  E-Commerce Survey โดย ETDA ได้รับการนำเสนอบนเวที UNCTAD

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน UNCTAD E-Commerce Week 2016 ซึ่งจัดโดย UNCTAD; United Nations Conference on Trade and Development (อังค์ถัด; การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา) ซึ่งเป็นองค์กรสังกัดองค์การสหประชาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ภายในงานมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งเรื่อง E-Commerce ในเศรษฐกิจโลก (E-Commerce in the Global Economy) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา (Data Protection and Privacy: Implications for Trade and Development) ความช่วยเหลือสำหรับการให้คำปรึกษาด้าน eTrade (Aid for eTrade Consultation) และการวัดมูลค่า E-Commerce (Measuring E-Commerce) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ณ อาคาร Palais des Nations กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA ได้รับเชิญขึ้นร่วมเสวนาบนเวที Ad Hoc Expert Meeting on Data Protection and Privacy: Implications for Trade and Development ใน Session: Data Protection and International Trade : What is at Stake? ภายใต้หัวข้อ Data Protection in Digital Era: Thailand Perspective ร่วมกับภาคธุรกิจใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญจาก EU, OECD และ UN เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

สุรางคณา กล่าวว่า ปัญหาและการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับประเทศไทยเองได้พยายามผลักดันเรื่องนี้มาเกือบ 18 ปี จนมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการผลักเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เร็ว ๆ นี้ โดยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการวางแนวทางการดูแลเรื่องนี้ในทางปฏิบัติ ที่จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ และให้ความสำคัญในเรื่องนี้กับสังคมไทย เพราะคนไทยยังคงละเลย แม้จะเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่บ่อยครั้งยังพบว่า การใช้และการแชร์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียนั้นมีความสุ่มเสี่ยง และเมื่อพูดถึงความเป็นส่วนตัว คำเดียวกันนี้ก็อาจมีความหมาย มีความสำคัญ มีการแบ่งประเภทที่แตกต่างกันไป อันอาจส่งผลต่อการบังคับใช้ในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน ETDA จึงเสนอให้มีการผลักดันให้เกิด Global Norm หรือบรรทัดฐานในบริบทที่ยอมรับได้ร่วมกัน เพราะแต่ละประเทศก็อาจมีแนวคิด แนวปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณีแตกต่างกัน และอาจส่งผลต่อการตรากฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายที่ต่างกัน

นอกจากนี้ ETDA ยังได้รับเชิญบนเวที Measuring E-Commerce Day ในวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการฯ ETDA ได้นำเสนอหัวข้อ "Measuring of Value of E-Commerce in Thailand 2015" เพื่อนำเสนอการสำรวจ E-Commerce ของ ETDA ในปี 2015 ในประเด็นด้าน Methodology และประเด็นความท้าทายของประเทศ ร่วมกับทาง EU รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ (Korea Association of Information and Telecommunication (KAIT)) การนำเสนอครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่ได้รับเชิญเพื่อนำเสนอผลการสำรวจบนเวที UNCTAD E-Commerce Week 2016

ระหว่างการจัดงาน ประธานบอร์ดฯ ETDA และทีมสำนักยุทธศาสตร์ ETDA ยังได้เข้าหารือในการประชุมกลุ่มย่อยกับ Mr.Torbjorn Fredriksson, Chief, ICT Analysis Section Science, Technology and ICT Branch, Division on Technology and Logistics เรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้การสำรวจ E-Commerce Survey ประจำปี 2016 เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการประชุมเวที Ad Hoc Expert Meeting on Data Protection
and Privacy: Implications for Trade and Development สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1075
ส่วนเวที Measuring E-Commerce Day สามาถเข้าไปดูได้ที่http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1109