email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 03.02.2015 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.08.2020 | อ่าน 3526

สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2557 )


รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดของ สพธอ.
จำนวนรายการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง (รายการ)
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด
29
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
11
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว
12
จำนวนรายการที่ยกเลิก
  6
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 154

 

ที่ 
เรื่อง
ราคากลาง
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
เปลี่ยนแปลง
ประกาศ
ผู้ชนะ
ประกาศ
ยกเลิก
29
ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DoS และ DDoS พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ รายการ 
- ประกาศร่าง ครั้งที่ 1 วันที่ 23-26 ก.ย. 57 เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
- ประกาศร่าง ครั้งที่ 2 วันที่ 15-20 ต.ค. 57 เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น
- ประกาศ วันที่ 7-13 พ.ย. 57 ขอรับเอกสารประกวดราคา
 
23 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

 
23 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

 
     
28 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ชสำหรับ SMEs/OTOP
สถานที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ฟังคำชี้แจง 10 ก.ย. 57 : 10.00 น.
- รับเอกสาร 22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
- ยื่นเอกสาร 16 ก.ย. 57 : 10.00 - 11:00 น.
- นำเสนอผลงาน 16 ก.ย. 57 : 13.00 น.
- เปิดซองใบเสนอราคา 16 ก.ย. 57 : 16.30 น.
 
 
8 ส.ค. 57
 
 
13 ส.ค. 57

(รายละเอียด)

 
 
 
 
22 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

 
27 ซื้อซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Transaction Standards Code and Message Repository - CMR)
- เผยแพร่บนเว็บไซต์ 2 ก.ค. 57 - 7 ก.ค. 57
- รับเอกสาร 24 ก.ค. - 30 ก.ค. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 31 ก.ค. 57 : 10.00 - 11.00 น. ณ อาคารไทยซัมมมิท
- แจ้งผลการคัดเลือก 5 ส.ค. 57
- วันเสนอราคา 7 ส.ค. 57 : 11:00 น. ณ อาคาร CAT ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ
 
 
18 ก.ค. 57

(รายละเอียด)

 
ร่าง
 
 
 
 
22 ส.ค. 57

(รายละเอียด)

 
26 ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DoS และ DDoS พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ รายการ
- เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตั้งแต่ 2 ก.ค. 57 - 7 ก.ค. 57
- รับเอกสาร 23 - 28 ก.ค. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 8 ส.ค. 57 : 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- วันเสนอราคา 20 ส.ค.57 : 10.00 น. ณ อาคาร CAT ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ
 
2 ก.ค. 57

(รายละเอียด)

ร่าง
 
 
 
 
 
 
28 ส.ค. 57
25
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ
- เผยแพร่บนเว็บไซต์ 24 มิ.ย. 57 - 4 ก.ค. 57
- เปิดซองสอบราคา วันที่ 8 ก.ค. 57
23 มิ.ย. 57
 
24 มิ.ย. 57
 
14 ส.ค. 57
 
24
ซื้อระบบบันทึกและวิเคราะห์ Data Packet บนระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง
- รับฟังคำวิจารณ์ 24 - 27 มิ.ย. 2557
- รับเอกสาร 23 - 28 ก.ค. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 8 ส.ค. 57 : 09.00 - 10.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- แจ้งผลการคัดเลือก 15 ส.ค. 57
- วันเสนอราคา 20 ส.ค.57 : 12.45 น. ณ อาคาร CAT ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ
 
23 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
 
ร่าง
24 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
23
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
- รับฟังคำวิจารณ์ 29 พ.ค. 57 - 2 มิ.ย. 57
- รับเอกสาร 4 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 16 มิ.ย. 57 : 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- แจ้งผลการคัดเลือก 17 มิ.ย. 57
- วันเสนอราคา 19 มิ.ย. 57 : 11:00 น. ณ อาคาร CAT ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ
 
 
 
 
ร่าง
 
4 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
22
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและจอคอมพิวเตอร์
- รับเอกสาร 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 10 มิ.ย. 57 : 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- แจ้งผลการคัดเลือก 11 มิ.ย. 57
- วันเสนอราคา 18 มิ.ย. 57 : 11:00 น. ณ อาคาร CAT ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ
 
 
 
 
 
23 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
 
21
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สารสนเทศพื้นฐานสำหรับสนับสนุนการให้บริการระบบสารสนเทศที่ศูนย์ข้อมูลสำรองระบบสารสนเทศของ สพธอ. พร้อมติดตั้ง
- รับเอกสาร 18 เม.ย. - 22 เม.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 28 เม.ย. 57 : 14.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ชั้น 7
- แจ้งผลการคัดเลือก 30 เม.ย. 57
- วันเสนอราคา 2 พ.ค. 57 : 14:00 น. ณ อาคาร CAT บางรัก
 
 
31 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
(ร่าง)
11 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
18 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
 
20
สอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line)
10 เม.ย. 57
10 เม.ย. 57
 
20 พ.ค. 57
 
19
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ของ สพธอ.
- รับเอกสาร 18 เม.ย. - 22 เม.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 28 เม.ย. 57 : 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- แจ้งผลการคัดเลือก 30 เม.ย. 57
- วันเสนอราคา 6 พ.ค. 57 : 14:00 น. ณ อาคาร CAT บางรัก
 
 
(ร่าง)
10 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
18 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
 
18
(ยกเลิก) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและจอคอมพิวเตอร์
- รับเอกสาร 18 เม.ย. - 22 เม.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ยื่นเอกสาร 29 เม.ย. 57 : 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- แจ้งผลการคัดเลือก 30 เม.ย. 57
- วันเสนอราคา 2 พ.ค. 57 : 11:00 น. ณ อาคาร CAT ศูนย์บริการลูกค้า แจ้งวัฒนะ
 
 
 
 
(ร่าง ครั้งที่ 1)
1 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
(ร่าง ครั้งที่ 2)
11 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
18 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
 
 
 
17

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
- รับและยื่นเอกสาร 31 มี.ค. - 10 เม.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

- เปิดซอง 11 เม.ย. 57 : 14.00 น. ณ อาคารไทยซัมมิท 
 
21 มี.ค. 57
 
31 มี.ค. 57
 
 
 
19 มิ.ย. 57
 
16
(ยกเลิก) จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการของ Thailand NRCA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศร่าง TOR วันที 27 - 31 มี.ค. 57
- รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 11- 21 เม.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- รับซองวันที่ 2 พ.ค. 57 : 10.00 - 11.00 น ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- เคาะราคา 15 พ.ค. 57 : 14.00 น. ณ CAT หลักสี่
 
 
27 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
ร่าง
27 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
 
11 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
 
23 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
15
(ยกเลิก) ประกวดราคาจัดซื้อระบบตรวจสอบการโจมตีเว็บเบราว์เซอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
26 มี.ค. 57
 
 
20 มิ.ย. 57
14
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ
- รับและยื่นซอง 26 มี.ค. - 8 เม.ย 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- เปิดซอง 10 เม.ย. 57 : 13.00 น. ณ อาคารไทยซัมมิท
 
21 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
 
26 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
25 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
13
(ยกเลิก) สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ Web Standard Collaboration
- รับและยื่นซอง 24 มี.ค. - 8 เม.ย 57 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม 1 เม.ย 57 : 10.00 - 11.00 น. ณ อาคารไทยซัมมิท
- เปิดซอง 9 เม.ย. 57 : 09.30 น. ณ อาคารไทยซัมมิท
 
21 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
 
21 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
 
12
สอบราคาซื้อระบบบริหารจัดหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
20 มี.ค. 57
20 มี.ค. 57
 
 
18 เม.ย. 57
 
11
ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 ก.พ.  57
 
 
ร่าง
 
3 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
22 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
 
10
สอบราคาซื้อ IPSec Gateway จำนวน 30 ชุด
- กำหนดรับและยื่นซอง 19 ก.พ. - 4 มี.ค. 57
- กำหนดเปิดซอง 6 มี.ค. 57 : 10.00 น.
 
 
 
 
21 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
 
9
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล
- รับเอกสาร 31 ม.ค. 57-10 ก.พ. 57
- ฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 11 ก.พ. 57
- ยื่นเอกสารประกวดราคา 25 ก.พ. 57
- เสนอผลงาน 26 ก.พ. 57 13:30 น.
 
 
 
18 ก.พ. 57
 
 
8
(ยกเลิก) สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ Web Standard Collaboration
17 ม.ค. 57
17 ม.ค. 57
 
 
20 ก.พ. 57
7
ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ TeDA
- ยื่นเอกสารประกวดราคา 10 ก.พ. 57
- กำหนดเคาะราคา 17 ก.พ. 57
 
 
ร่าง

20 - 24 ม.ค. 57
(รายละเอียด)
 
 
 
 
 
6
ประกาศสอบราคาซื้อระบบ Microsoft Certification Authority กำหนดลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคา และยื่นเอกสารสอบราคา ต้ังแต่วันที่ 1 -14 ต.ค. 56
 
8 ม.ค. 56
 
5
ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา (SPOT) และผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่ผลงานและประวัติ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ย. 56
20 ก.ย. 56
 
 
 
4
ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP จำนวน ๒ รายการ
19 ก.ย. 56
 
 
 
3
(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์และซอฟต์แวร์สารสนเทศพื้นฐานสาหรับสนับสนุนการให้บริการของโครงการ Trusted Electronic Document Authority (TeDA) พร้อมติดตั้ง
 
23 ส.ค. 56
 
 
 
 
2
(ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การจัดซื้อระบบบริหารจัดการงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลพร้อมติดตั้ง
 
ครั้งที่ 2 
 
ครั้งที่ 1
8 ส.ค. 56
(รายละเอียด)
 
 
 
1
ประกาศสอบราคา 19/2556 สอบราคาจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในงานประชุมของ First Conference 2013 รับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 56 ถึงวันที่่ 3 มิ.ย. 56
 
 
23 พ.ค. 56
 
 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่
เรื่อง
ราคากลาง
154 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ.2558-2561
15 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

153 จ้างพิมพ์รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยปี 2557
25 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

152 จ้างปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมต้นแบบสำหรับระบบการจัดการข้อมูลการนำเข้า-ส่งออก (NSWE)
19 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

151 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการโครงการจัดเก็บสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย ระยะเวลา 6 เดือน
23 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

150 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24
24 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

149 จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน จำนวน 5 เดือน
24 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

148 ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DoS และ DDoS พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ รายการ
23 ก.ย. 57

(รายละเอียด)

147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
19 ก.ย. 57
146 จ้างศึกษาและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำอธิบายกฎหมายด้านโทรคมนาคม
15 ก.ย. 57
145 จ้างพัฒนาระบบทะเบียนกลางสำหรับข้อมูลที่ติดต่อ
11 ก.ย. 57
144 จ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2556 ของ สพธอ. (Annual Report)ภาษาไทย
9 ก.ย. 57
143 ซื้อวัสดุสำหรับห้องน้ำ อาคารบี ชั้น 20-22 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า
16 ก.ย. 57
142 ซื้ออุปกรณ์สื่อสาร จำนวน 5 รายการ
16 ก.ย. 57
141 ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 1200 รีม
15 ก.ย. 57
140 จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ สพธอ.
8 ก.ย. 57
139 ซื้อเครื่องวัดและทดสอบสายสัญญาณเพื่อสนับสนุนงานระบบเครือข่าย
4 ก.ย. 57
138 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่อง Printer
4 ก.ย. 57
137 ต่อสัญญาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (leased Line)ที่อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24
4 ก.ย. 57
136 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
29 ส.ค. 57
135 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เป็นเวลา 1 ปี
22 ส.ค. 57
134 จัดซื้ออุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM)
18 ส.ค. 57
133 จ้างสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
13 ส.ค. 57
132 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการให้บริการระบบ Long-Term Archiving and Notary Servicer (LTANS) จำนวน 2 ปี
19 ส.ค. 57
131 ซื้อเครื่อง Scan เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
15 ส.ค. 57
130 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10KVA จำนวน 1 เครื่อง
14 ส.ค. 57
129 จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คันรวมประมาณการค่าล่วงเวลาและที่พัก
14 ส.ค. 57
128 จ้างเหมาบริการโครงการศูนย์ประสานการรับแจ้งเหตุและรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 มี.ค. 57
127 ซื้อกระเบื้องสำหรับปูพื้น ณ อาคารสำนักงานของสพธอ.อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์ พระรามเก้า
6 ส.ค. 57
126 จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซสาหรับ SMEs/OTOP
8 ส.ค. 57
125 จ้างจัด”กิจกรรมสร้างเครือข่ายร้านค้า Thailand Online Shopping Gateway”
8 ส.ค. 57
124 จ้างจัดงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ส.ค. 57
123 จ้างจัดแถลงข่าวเรื่อง แถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2557
1 ส.ค. 57
122 จ้างศึกษาและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าออนไลน์
23 ก.ค. 57
121 จ้างศึกษาและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำอธิบายกฎหมายด้านการทำนิติกรรมหรือสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
23 ก.ค. 57
120 จ้างศึกษาและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำอธิบายด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
23 ก.ค. 57
119 จ้างศึกษาและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดทำคำอธิบายกฎหมายด้านการกำกับดูแลเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตภายใต้โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center)
23 ก.ค. 57
118
เช่าพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่สำรองในการให้บริการต่าง ๆ ด้านสารสนเทศและสำรองข้อมูลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
30 ก.ค. 57
117
จ้างเหมาบริการเพื่อจัดงาน The 14th Regional Asia Information Security Exchange Forum Meeting (14th RAISE Forum Meeting)
29 ก.ค. 57
116 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line)
30 ก.ค. 57
115 เช่าบริการระบบ Printing Solution จำนวน 5 เครื่อง
30 ก.ค. 57
114 ซื้ออุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Firewall) และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
30 ก.ค. 57
113 สมัครใช้บริการข้อมูลสำหรับผู้บริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
24 มิ.ย. 57
112 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำพื้นที่แสดงผลงานของ สพธอ. ด้วยระบบสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์แอคทีฟ
15 ก.ค. 57
111 จ้างพิมพ์หนังสือ Cyber Threats 2013 จำนวน 3000 เล่ม
8 ก.ค. 57
110 จ้างพัฒนา Gateway Website ภายใต้โครงการ Thailandmall.net
1 ก.ค. 57
109 จ้างเหมาพัฒนาระบบจัดการแบบสอบถามออนไลน์ บริการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักสารสนเทศ
1 ก.ค. 57
108 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซื้อขายออนไลน์และศูนย์ ICT LAW CENTER
1 ก.ค. 57
107 ซื้อซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Transaction Standards Code and Message Repository - CMR)
18 ก.ค. 57
106 จ้างที่ปรึกษาเพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 27 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
105 จ้างที่ปรึกษาด้านการให้บริการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 27 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
104 ซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DoS และ DDoS พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ รายการ 2 ก.ค. 57
(รายละเอียด)
103
จ้างที่ปรึกษาด้านการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วน งาน PMO
30 พ.ค. 57
(รายละเอียด)
102 ซื้อคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 เครื่อง 24 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
101
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ
23 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
100
ซื้อระบบบันทึกและวิเคราะห์ Data Packet บนระบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์
23 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
99
ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
13 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
98
จ้างดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ISMS): แนะนำมาตรฐานและข้อกำหนดเบื้องต้น (Awareness & Requirement) ISO/IEC 27001:2013
10 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
97
เช่าใช้บริการหมายเลข IP Address จำนวน 1 ปี
11 มิ.ย. 57
(รายละเอียด)
96
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
95
จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายมหาชน
94
เช่าพื้นที่สานักงานพร้อมบริการภายในอาคารเดอะไนนท์ ระยะเวลา 3 ปี
12 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
93
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จานวน 3 คัน เป็นระยะเวลา 1 ปี
7 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
92
จ้างสำรวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการจาก ThaiCERT อย่างต่อเนื่อง
28 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
91
ขยายอายุการใช้งาน (License) ระบบวิเคราะห์โปรแกรมไม่พึงประสงค์
90
ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องPrinter HP M1536 MFP,HP500และ HP600 จำนวน 40 ตลับ
25 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
89
รางวัลในการสนับสนุนโครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยปี 2557 จำนวน 4 รายการ
28 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
88
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สารสนเทศพื้นฐานสำหรับสนับสนุนการให้บริการระบบสารสนเทศที่ศูนย์ข้อมูลสำรองระบบสารสนเทศของ สพธอ. พร้อมติดตั้ง
31 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
87
สอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line)
10 เม.ย. 57
(รายละเอียด)
86
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นพร้อมติดตั้งสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ของ สพธอ.
85
ซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 3 เครื่อง
84
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและจอคอมพิวเตอร์
83
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
21 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
82
จ้างเหมาบริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของ สพธอ.
81
จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการของ Thailand NRCA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
80
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคล
79
จ้างที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และการจัดทำดัชนีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
25 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
78
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ในศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ
21 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
77
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ Web Standard Collaboration
21 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
76
ซื้อระบบบริหารจัดหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
20 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
75
จ้างจัดสัมมนาหัวข้อ “The War against Advanced Cyber Threats”
13 มี.ค. 57
(รายละเอียด)
74
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน
73
จ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการประเมินระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0
72
จ้างดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร IT Security
71
จ้างตรวจประเมินรับรองสิ่งพิมพ์ออกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
70
จ้างผู้ตรวจประเมินระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Trust Service Principles and Criteria for Certification Authorities Version 2.0
69
เช่าบริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ที่อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24
68
ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
67
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)
66
จ้างเหมาบริการรถยนต์เก๋งและรถตู้ปรับอากาศจำนวน 2 รายการ
65
จ้างเหมาเพื่อบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของโครงการพัฒนาระบบ Thailand NRCA
64
ซื้อซอฟต์แวร์ Visual Studio Premium with MSDN จำนวน 1 รายการ
63
จ้างเหมาบริการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักยุทธศาสตร์
62
สอบราคาซื้อ IPSec Gateway จำนวน 30 ชุด
61
จ้างผลิตเพลงประจำองค์กรและเพลงอัตลักษณ์ (Identity) องค์กร สพธอ.
60
โครงการจ้างเหมาออกแบบและปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องศูนย์ความมั่นคง
59
โครงการจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งห้อง Clean room
58
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานตกแต่งภาพ
57
จ้างพิมพ์ Pocket book ของ สพธอ.ในงาน grand opening
56
โครงการจัดซิ้อระบบประชุมทางไกลแบบเสมือนจริง และ IP PHONE พร้อมออกแบบและติดตั้งฯ
55
ใช้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) จำนวน 9 เดือน
54
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานเลขานุการผู้บริหาร
16 ธ.ค. 56
(รายละเอียด
53
จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งฯ
11 ธ.ค. 56
(รายละเอียด
52
ซื้อผงหมึกเครื่องพริ้นเตอร์
24 ธ.ค. 56
(รายละเอียด
51
จ้างเหมาบริการใช้ห้องมั่นคงปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลโครงการ Thailand NRCA
14 ธ.ค. 56
(รายละเอียด
50
จ้างเหมาดำเนินงานติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สพธอ.สำนักงานใหญ่
49
จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งสำนักงาน
48
จ้างเรียบเรียงเนื้อหาหนังสือ ThaiCERT
12 ธ.ค. 56
(รายละเอียด
47
ซื้อเอกสารมาตรฐาน
12 ธ.ค. 56
(รายละเอียด
46
จ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคชุมชนที่เกี่ยวข้อง
45
จ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายและตราสัญลักษณ์ สำหรับติดตั้ง ณ สพธอ. อาคารไทยซัมมิท
44
จ้างเหมาบริหารโครงการปรับปรุงพื้นที่และตกแต่งภายใน สพธอ. อาคาร The9
15 พ.ย. 56
(รายละเอียด
43
จ้างที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ใหม่ (Re-Branding) ให้กับ สพธอ.
22 พ.ย. 56
(รายละเอียด
42
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2555
25 ต.ค. 56
(รายละเอียด
41
จ้างพิมพ์ Annual ETDA ประจำปี 2555 (ภาษาอังกฤษ)
40
จ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยในหน่วยงานความมั่นคงของประเทศ
39
จ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
38
ซื้อเครื่องครัวสำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
19 พ.ย. 56
(รายละเอียด
37
จ้างเหมาบริการศูนย์สำรองระบบสารสนเทศที่ 2 พร้อมด้วยระบบ Private Cloud
18 พ.ย. 56
(รายละเอียด
36
จ้างพิมพ์หนังสือ Thaicert ภาษาอังกฤษ จำนวน 1000 เล่ม
15 พ.ย. 56
(รายละเอียด
35
ซื้อระบบเทียบเวลาผ่านระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
15 พ.ย. 56
(รายละเอียด
34
ของที่ระลึกงาน ITU Telecom World 2013
14 พ.ย. 56
(รายละเอียด
33
งานจ้างพิมพ์หนังสือ E-Court จำนวน 700 เล่ม
32
ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์สี HP laser Color 500 M551,OKI C510, HP M11536 และ Samsung ML4551
31
จ้างทำของที่ระลึก ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน 3 รายการ
30
วัสดุสำนักงานประจำปี 2557
29
จ้างที่ปรึกษางานศึกษาและวิจัยโซ่อุปทานวัคซีน (Vaccine Supply Chain)
28
โครงการ จ้างดำเนินการเก็บข้อมูลและจัดอบรม IT Security ในโรงเรียน (นาร่อง)
27
โครงการ กระเช้าของขวัญปีใหม่ (ปี 2557)
26
โครงการ จ้างเหมาบริการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU)
25
โครงการ จ้างที่ปรึกษาด้านภาษาต่างประเทศ
24
โครงการ จ้างที่ปรึกษาสาหรับบริการวิเคราะห์และตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศของหน่หน่วยงานภาครัฐ
23
โครงการ ซื้ออุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM) สำหรับกำรให้บริกำรประทับเวลา
22
โครงการ จ้างพิมพ์หนังสือ Thailand Internet User Profile 2013 (ภาษาอังกฤษ) 
21
โครงการ จ้างเหมาปรับพื้นที่ทำงาน สพธอ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
20
โครงการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
19
โครงการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
18
โครงการต่อสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
17
โครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
16
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ e-Court
15
โครงการจ้างพิมพ์ e-Commerce Pocket Series ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP
14
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ “กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ”
13
โครงการขออุนมัติจัดงานแสดงผลงานและบริการของ สพธอ. ในงาน Software Expo Asia 2013
12
โครงการจ้างจัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างผู้ประกอบการด้าน e-Commerce ภายใต้โครงการเพิ่ม ศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/OTOP
11
โครงการจ้างจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ.
10
โครงการจ้างแปลหนังสือรายงานสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย ประจำปี 2555
9
โครงการจ้างทำ Inforgraphic เพื่อใช้ประกอบโครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ประเทศไทยปี 2556
8
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
7
โครงการจ้างจัดสัมมนาเรื่อง การใช้รหัสมาตรฐานข้อมูลสากลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW)
6
งานจ้างจัดทำเนื้อหา e-Commerce Pocket Series
5
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ถอดรหัสลับ จำนวน 1 set
4
งานจ้างแปลรายงานประจำปี
3
โครงการซื้อคลังรูปภาพ จานวน ๑๓ รายการ
2
โครงการเช่าพื้นที่ห้องมั่นคงปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลโครงการ Thailand NRCA
1
โครงการจ้างจัดทำ folder ใส่เอกสารของ สพธอ.

- สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2556 )

- สรุปการจัดซื้อ/จัดจ้างของ สพธอ. ปีงบประมาณ ( 2555 )