email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 30.08.2017 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 20.11.2018 | อ่าน 478

น้อง ๆ ม.3 เตรียมพัฒน์รัชดา เติมเต็มความรู้กับ ETDA School Camp


กิจกรรมสนุก ๆ เพื่อเด็กไทย ท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ได้ประโยชน์ 

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จัดโครงการ ETDA School Camp อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และตระหนักถึงการใช้งานสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม โดยเน้นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากเป็นวัยที่มีการใช้สื่อออนไลน์มากเป็นลำดับต้น ๆ จากการสำรวจของ ETDA

 

กิจกรรมครั้งนี้ ทีม ETDA ได้ไปเยือนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยได้ไปมอบความรู้พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ ให้แก่น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 75 คน เพื่อให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้นำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพื่อน ๆ และคนในครอบครัวด้วย นอกจากนั้นยังได้มอบหนังสือฉลาดรู้เน็ต 3 ตอน Trust on Mobile Internet ซึ่งเป็นคู่มือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยร้ายที่อาจแฝงมากับผู้ไม่หวังดีบนโลกไซเบอร์ให้แก่น้อง ๆ ด้วย

 

กิจกรรม ETDA School Camp ยังจัดอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) เพื่อพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในยุคเศรษฐกิจและดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 

โรงเรียนที่สนใจจัดกิจกรรมนี้ สามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์และ CSR สำนักสื่อสารองค์กร ETDA
อีเมล c-corp@etda.or.th