email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 10.10.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 3033

ETDA ร่วมกับ 4 องค์กรชั้นนำ จัดบูทแคมป์ฝึกป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงินให้คนรุ่นใหม่


เชิญไอดอลบนโลกไซเบอร์เติมเต็มความรู้การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ร่วมทำ Design Thinking เพิ่มโอกาสคว้างานในองค์กรและบริษัทชั้นนำของไทย

 

ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมมือกันเพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน บูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/2017 (Financial Cybersecurity Boot Camp#1/2017) ให้แก่นิสิตนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT ) ชั้นปีที่ 3-4 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพด้าน Cybersesecurity โดยเฉพาะในวงการการเงินการธนาคาร ตลาดทุน และการประกันภัย

จากการที่ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลทวีบทบาทสำคัญต่อกิจธุระและธุรกิจต่าง ๆ ในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นโอกาสหรือความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ก็มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในการรับมือนอกจากการมีเครื่องมือที่ทันสมัยและกระบวนการที่รัดกุมแล้ว การสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นอีกกลไกสำคัญในการป้องกันติดตามและรับมือต่อภัยคุกคามต่าง ๆ โดยเฉพาะในการดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานหรืออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งนับเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยไซเบอที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้น 

 

 

การจัดบูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงินครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นภายใต้ 5 ภาคส่วนความร่วมมือ โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาจากภาควิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศจำนวน 60 คน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฯลฯ และได้วิทยากรที่เชี่ยวชาญจากภาคการเงิน องค์กรของรัฐ และผู้ให้บริการด้าน Cybersecurity ชั้นนำของโลกมาแชร์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมยังได้ร่วมเวิร์กชอป Finanacial Business Cases โดยใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ออกแบบ (Design Thinking) และนำเสนอผลงานจากการร่วมเวิร์กชอป ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแมวมองจากบริษัทชั้นนำ นอกจากนี้ ทั้ง 5 หน่วยงานมีแผนร่วมกันที่จะจัดการอบรมแบบเดียวกันนี้ขึ้นอีกไปตามสถาบันการศึกษาอื่นต่อไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย