email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.06.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 740

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


    ตามที่รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และเนื่องด้วย การประกาศใช้พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพธอ.จึงมีภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ สพธอ. ต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและแผนระดับชาติเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ อันรวมถึงการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย สพธอ. ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคือ บุคลากรทุกคน

    ดังนั้น สพธอ. จึงให้ความสำคัญแก่ทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ โดยมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดถือธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.นโยบายการคัดเลือกและการจ้างงาน

    สพธอ. ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกระบวนการสรรหาที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังคัดเลือกบุคลากรโดยการคำนึงถึงค่านิยมหลัก(Core Value) ของสำนักงาน และสมรรถนะ (competency) ที่จำเป็นและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.นโยบายการพัฒนาพนักงาน

    สพธอ. มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงเป้าหมายของสำนักงาน การพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (Culture and core value) และความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานร่วมกันวางแผนพัฒนารายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานในปัจจุบันและอนาคต มีความเหมาะสมต่อการสืบทอดตำแหน่งทดแทนในอนาคต เพื่อรองรับ การดำเนินงานของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความสามารถ

๓.นโยบายการปรับเลื่อนตาแหน่ง

    สพธอ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงานโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของพนักงาน (ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่สำคัญ) โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน สิ่งส่งมอบ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Culture and core value) เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงตำแหน่งและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยพิจารณาจากพนักงานในสำนักงานก่อน เว้นแต่ ไม่มีผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในช่วงเวลานั้น จึงจะสรรหาจากบุคคลภายนอก

๔.นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    สพธอ. มีระบบและวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงานได้อย่างชัดเจน มีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร ทิศทางการดำเนินงาน และค่านิยมองค์กร เมื่อการประเมินผลฯ แล้วเสร็จจะมีการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหาร สพธอ. โดยมีการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินและพนักงานเพื่อให้พนักงานทราบเป้าหมายในการทำงานและรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในระยะต่อไป

๕.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    สำนักงานมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถที่เป็นธรรมและคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานเป็นสำคัญ มีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายให้พนักงานและครอบครัวสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัย และส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาอย่างเหมาะสมระหว่างเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัว (Work life Balance)