the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.06.2019 (11 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.06.2020 | อ่าน 565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตามที่รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 สพธอ.จึงมีกรอบ ทิศทางการขับเคลื่อนเป็นแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ รวมถึงการพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคือ บุคลากร

ดังนั้น สพธอ. จึงให้ความสำคัญแก่ทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ โดยมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดถือธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

1.นโยบายการคัดเลือกและการจ้างงาน

ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้แข่งขันกันอย่างเท่าเทียมโดยกระบวนการสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใส การคัดเลือกพนักงานคำนึงถึงค่านิยมหลักของสำนักงาน และสมรรถนะ (competency) เพื่อจ้างงานผู้ที่มีความเหมาะสมในเวลาที่กำหนด

2.นโยบายการพัฒนาพนักงาน

สำนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับ โดยคำนึงถึงเป้าหมายของสำนักงาน การพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (Culture and core value) และความก้าวหน้าของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย โดยสำนักงานมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการเรียนรู้และพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อทำหน้าที่ทดแทนในอนาคต รองรับความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

3.นโยบายการปรับเลื่อนตาแหน่ง

สำนักงานเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงานโดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของพนักงาน (ประสบการณ์ ทักษะที่สาคัญ) โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้างขององค์กร แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน สิ่งส่งมอบ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงตาแหน่งและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กาหนด โดยจะพิจารณาจากบุคคลภายในสำนักงานก่อน เว้นแต่ ไม่มีผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในช่วงเวลานั้น จึงจะสรรหาจากบุคคลภายนอก

4.นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานมีระบบและวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงานได้อย่างชัดเจน โดยมีการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง มีการสรุปผลภาพรวมต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหาร สพธอ. โดยมีการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินและพนักงานเพื่อให้พนักงานทราบเป้าหมายในการทำงานและทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในระยะต่อไป

5.นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักงานมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถที่เป็นธรรมและคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน มีการจัดสวัสดิการให้พนักงานสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัย และส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยใน การทำงาน รวมทั้งการรณรงค์ให้เกิดการ Balance ระหว่างการทำงานและการให้เวลากับครอบครัว