email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.07.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 2734
ETDA High-Level Roundtable on “Digital Economy for Our Future”

ETDA High-Level Roundtable on “Digital Economy for Our Future”


งานประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Digital Economy for Our Future”

วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 20 ห้อง Think Big

 

ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ จึงได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (ข้อ ๖.๑๘) เรื่องการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ประกอบกับได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคของสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ และช่วยให้ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ นั้น

การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญจากผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder) หลายฝ่าย เพื่อให้ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั้ง ๕ ด้านอันประกอบด้วย ๑) การพัฒนา Hard Infrastructure ๒) การพัฒนา Soft Infrastructure  ๓) การพัฒนา Service Infrastructure ๔) การส่งเสริม Digital Economy Promotion และ ๕) การพัฒนา Digital Society อีกทั้งต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเรียนรู้จากประเทศต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปด้วยนโยบาย Digital Single Market การแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Divide) การเตรียมพร้อมสู่ยุค Internet of Things เป็นต้น  

สพธอ. จึงจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานนานาชาติ  ๔ หน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการวางรากฐานเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ International Institute of Communications (IIC) และ Office of Communications (Ofcom) จากสหราชอาณาจักร, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) จากประเทศแคนาดา และ Google Asia Pacific  ประจำ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะภายใต้บรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลจากต่างประเทศและผู้บริหารระดับนโยบาย (Policy Maker) ของประเทศไทยและผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้แนวทางและกลยุทธ์ในการผลักดันให้งานเศรษฐกิจดิจิทัลทันสมัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งยังเป็นเวทีให้เกิดขุมพลังความคิด (Think tank) ระดับประเทศในการร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางในการนำพาประเทศให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม่ตกขบวนรถไฟแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 

เอกสารประกอบการประชุม

- รายละเอียดกำหนดการ

- สไลด์

- วิดีโองานประชุม

- สรุปรายงานการประชุม

- ข่าวประชาสัมพันธ์