the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 21.08.2015 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 19.11.2019 | อ่าน 1581

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


สพธอ. ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ช่วยให้ประชาชนและภาคเอกชนได้รับความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานราชการได้รวดเร็วขึ้น (Faster) สะดวกขึ้น (Easier) ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง (Cheaper) ซึ่ง ก.พ.ร. ได้จัดทำและเผยแพร่พระราชบัญญัติฯ พร้อมคำแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจกฎหมายที่สำคัญนี้ยิ่งขึ้น

เอกสารเพิ่มเติม