the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.02.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1702

CERT Readiness เดินหน้าอีกขั้น กับการอบรม SEC504 โดยสถาบัน SANS


นำผู้ผ่านแบบทดสอบความโปรด้าน Cybersecurity ของสถาบัน SANS มาฝึกปรือรับมือภัยคุกคามกับหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการอบรมหลักสูตร SEC504 ร่วมกับสถาบัน SANS สถาบันฝึกอบรมและวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการอบรมต่อเนื่องของโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2560

การอบรมหลักสูตร SEC504 โดยสถาบัน SANS (SANS Security 504) ครั้งนี้เป็นผลมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ ต้องผ่านการทดสอบประเมิน Cyber Talent Assessment ซึ่งออกโดยสถาบัน SANS ก่อน โดยมีผู้ผ่านการทดสอบรวม 22 คนเข้าร่วมอบรม

 

หลักสูตร SEC504 เป็นหลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่รับมือเหตุภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย (Incident Response) ซึ่งกระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน มีเนื้อหาครอบคลุมการประเมินสถานการณ์ การควบคุมความเสียหาย และประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการแก้ไขเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Bryce Galbraith ซึ่งเป็น Principal Instructor จากสถาบัน SANS เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตลอดทั้ง 6 วัน รายละเอียดดูได้ที่ http://www.giac.org/certification/certified-incident-handler-gcih

ผู้ที่เข้าอบรมครั้งนี้ จะได้ร่วมอบรมหลักสูตร SEC504 Review ระหว่างวันที่ 29 และ 31 มีนาคม 2560 ต่อไป