email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 20.08.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 04.08.2020 | อ่าน 1413

ETDA ติวเข้ม เตรียมตั้ง Sector-based CERT พร้อมรับภัยไซเบอร์


ETDA ติวเข้ม เตรียมตั้ง Sector-based CERT พร้อมรับภัยไซเบอร์

 

จากสถานการณ์ความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับภาวะภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ในขณะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนและแปลกใหม่มากขึ้นทุกขณะ ทำให้แฮกเกอร์สามารถลักลอบใช้เป็นช่องทางในการโจมตีทางไซเบอร์ สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรายงานสถิติจากสถาบันระดับโลกได้ระบุว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับต้น ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) โดย สำนักความมั่นคงปลอดภัย และ ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและเครือข่าย CERT ที่มีอยู่ทั่วโลก ได้จัดการอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง CERT Team ในแต่ละภาคส่วน เช่น ด้านการเงิน ด้านความมั่นคง ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ฯลฯ เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาภัยคุกคามและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือภัยคุกคามดังกล่าว โดยไทยเซิร์ตจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในช่วงแรกที่มีการจัดตั้ง CERT Team

 

การจัดการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในลักษณะ Hands-on workshop กลุ่มเล็ก ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Sector-based CERT” เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง CERT Team ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 และซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 วัน ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 ของ ETDA โดยมีผู้แทนของหน่วยงานที่เข้าอบรมครั้งนี้กว่า 20 คน

    

ETDA ยังมุ่งหวังว่าการจัดอบรมครั้งนี้และการจัดตั้ง CERT Team จะช่วยลดอันดับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงสูง เช่น International Institute for Management Development (IMD) ได้ประเมินปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรในแต่ละประเทศสมาชิกซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันของประเทศในรายงาน “World Competitiveness Rankings” ประจำปี 2013 โดยได้จัดอันดับด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 48 จากประเทศสมาชิก 60 ประเทศ และอยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นรองมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย หรือ Global Cybersecurity Index 2014 ที่จัดทำโดย International Telecommunication Union (ITU) พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 15 ตามหลังมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย