the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 27.09.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 725

Secure Infrastructure|Facilitation


    ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ETDA ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงโดยใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ หรือ Public Key Infrastructure (PKI) ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority หรือ CA) ซึ่งจำเป็นต้องทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ (Interoperability) ของ CA ผู้ให้บริการแต่ละราย โดยมีผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้