the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 29.07.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 31.03.2020 | อ่าน 1736

ETDA ร่วมจัดเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย


ETDA ร่วมจัดเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย

 

ETDA ร่วมกับ มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (เครือข่ายพลเมืองเน็ต) ร่วมกับอีก 15 องค์กร จัด “เวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย” (Thailand Internet Governance Forum) ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ร่วมงานกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

เวทีครั้งนี้นับเป็นเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตระดับประเทศครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายอินเทอร์เน็ต ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการจัดเฉพาะกลุ่มเฉพาะเรื่อง หรือจัดโดยมีเจ้าภาพเฉพาะภาคส่วน ทำให้ประเด็นปัญหาอาจไม่รอบด้านเพียงพอ นอกจากนี้ยังขาดกลไกที่จะนำประเด็นถกเถียงดังกล่าวเข้าสู่การถกเถียงในระดับภูมิภาคหรือระดับสากลอย่างเป็นระบบ ทำให้การแก้ปัญหาหรือวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนัก เนื่องจากหลายประเด็นเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศ ทางกลุ่มองค์กรร่วมจัดงาน จึงจัดเวทีครั้งนี้เพื่อให้เกิดเวทีระดับชาติในการแลกเปลี่ยนและเสนอนโยบายอินเทอร์เน็ตที่รอบด้านและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังควรผลักดันให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพให้กับทุกภาคส่วนมีความรู้และทรัพยากรที่เพียงพอที่จะเข้าร่วมในเวทีดังกล่าวได้อย่างมีความหมาย

 

    

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวว่า วันนี้ ETDA ลุกขึ้นมาช่วยสนับสนุนในการทำเรื่องนี้ ด้วยเหตุผลว่า “อินเทอร์เน็ต” เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา ETDA ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่อง Soft Infrastructure ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง Cybersecurity, Privacy และเรื่องกฎหมาย จึงจำเป็นต้องเข้าไปดูในเรื่องเหล่านี้ ประกอบกับ ETDA ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนหลักในการเข้าไปมีส่วนร่วมบนเวที ICANN โลก ซึ่งกำลังมี Big Change ของอินเทอร์เน็ต ที่สหรัฐฯ กำลังจะมอบอินเทอร์เน็ตให้โลกช่วยดูแล ประเด็นที่เกิดคำถามขึ้นคือ เราจะร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกได้อย่างไร จึงเกิดการกระตุ้นให้เกิดการตั้ง Internet Multi-stakeholders ในทุกประเทศ ที่มีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งรัฐ เอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ มาช่วยกันทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ และให้เป็นกระบอกเสียง สำหรับการสะท้อนสิ่งที่แต่ละประเทศต้องการ ไปยังเวทีอินเทอร์เน็ตโลก

 

เวทีนี้ได้พูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 13 ประเด็น ได้แก่ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตภาษาไทย การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน ความเป็นส่วนตัว กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต การแสดงออกบนโลกออนไลน์ Cybersex การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลเปิด EPUB การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม และสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์

 

    

 

นอกจาก ผอ.ETDA ได้ร่วมเปิดงานแล้ว ยังมี วรรณวิทย์ อาขุบุตร รอง ผอ.ETDA เป็นวิทยากรในประเด็นการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ผอ.สำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ETDA เป็นวิทยากรในประเด็นอินเทอร์เน็ตภาษาไทย  พ.ต.ท.หญิง จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ ผอ.สำนักโครงการพิเศษ ETDA เป็นวิทยากรในประเด็นความเป็นส่วนตัว และ อรรถวิทย์ ฮุง วิศวกรจากสำนักความมั่นคงปลอดภัย ETDA เป็นวิทยากรในประเด็นสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ โดยทางวรรณวิทย์ฯ ปิตินันท์ฯ และ ดร.ปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร ผู้ชำนาญการส่วนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ ETDA ยังร่วมเวิร์กช็อปในประเด็นกลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ตด้วย