email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 25.03.2020 (6 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 1246

คณะกรรมการกำกับ สพธอ.


คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

Responsive image นายวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
กรรมการโดยตำแหน่ง
Responsive image

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

 

ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ กรรมการโดยตำแหน่ง
Responsive image นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
 

Responsive image นายธีรนันท์  ศรีหงส์
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

Responsive image นายชัย  วุฒิวิวัฒน์ชัย
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

Responsive image นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

Responsive image นางการดี เลียวไพโรจน์
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สังคม

Responsive image นางเมธินี  เทพมณี
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์กร

Responsive image นางทิพยสุดา ถาวรามร
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐการเงิน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการและเลขานุการ

Responsive image

นายชัยชนะ มิตรพันธ์
11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน