email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.08.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 2788

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2564

ลำดับที่

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

1 จ้างผู้สอบบัญชี สพธอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2563

ลำดับที่

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

54 จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ e-Timestamping เอกสาร
53 จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ e-Timestamping เอกสาร
52 จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต หรือหลักฐานสำคัญ ให้เป็นดิจิทัล ด้วยมาตรฐานที่จำเป็น เอกสาร
51 ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการจัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้ในโครงการ e-Commerce Sustainability และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
50 จ้างเหมาบริการส่งเสริมการตลาดออนไลน์สินค้าชุมชน เอกสาร
49 ซื้อสิทธิ์ประกาศโฆษณาในเว็บไซต์โฆษณาและจัดหางาน JobsDB เอกสาร
48 จ้างที่ปรึกษาวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับกลไกด้านภาษีในภาคธุรกิจดิจิทัล เอกสาร
47 จ้างพิมพ์รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562 (ฉบับภาษาไทย) เอกสาร
46 ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลและหน่วยงาน เพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการออกหลักฐานสำคัญของภาครัฐให้เป็นดิจิทัล เอกสาร
45 จ้างเหมาบริการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ SMEs ด้วย Digital Marketing เอกสาร
44 จ้างสนับสนุนการดำเนินโครงการและจัดทำเนื้อหา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e-Commerce Sustainability) เอกสาร
43 ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือค้นหาการใช้งานคุกกี้และแจ้งการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ (Cookie Banners) เอกสาร
42 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา พัฒนา จัดทำกระบวนการ มาตรฐาน และมาตรการในการรับรองหน่วยงานให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Accreditiation Body and Certification Body) เอกสาร
41 ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูล และโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล เอกสาร
40 จ้างเผยแพร่เนื้อหาของโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เอกสาร
39 เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 2 ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions เอกสาร
38 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโสตพร้อมอุปกรณ์ เอกสาร
37 ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคาร เอกสาร
36 จ้างเหมาจัดทำเนื้อหาหลักสูตรอีคอมเมิร์ซสำหรับระบบการเรียนออนไลน์ เอกสาร
35 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน เอกสาร
34 จ้างเผยแพร่เนื้อหาของจ้างผลิตสื่อประกอบหลักสูตรโครงการ e-Commerce Sustainability สำหรับเผยแพร่ทางออนไลน์ เอกสาร
33 ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล เอกสาร
32 จ้างบริหารโครงการตกแต่งภายในสำนักงาน ชั้น 15 เอกสาร
31 จ้างเผยแพร่เนื้อหาของโครงการฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน เอกสาร
30 ซื้อสิทธิ์แหล่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
29 จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร เอกสาร
28 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์หนังสือกฎหมายดิจิทัล เอกสาร
27 จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center เอกสาร
26 จ้างถ่ายภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอ เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ เอกสาร
25 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เอกสาร
24 จ้างเหมาบำรุงรักษาห้อง Clean Room ของ ThaiCERT เอกสาร
23 จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ e-Commerce ภายใต้โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส เอกสาร
22 การจ้างจัดทำเว็บไซต์โครงการ AJCCBC เอกสาร
21 การซื้อบริการระบบการกระจายข้อมูลขนาดใหญ่ของระบบจัดการบริหาร Digital Content Platform สำหรับนวัตกรรมสื่อ WHAM เอกสาร
20 การซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) แบบ Wildcard สำหรับเว็บไซต์ เอกสาร
19 การจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 เอกสาร
18 การจ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงาน สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 เอกสาร
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปี ๒๕๖๓ เอกสาร
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปี ๒๕๖๓ เอกสาร
15 การจ้างเหมาพัฒนาหัวข้อและเนื้อหาเว็บไซต์ในหน้าหลักของ ETDA เอกสาร
14 การซื้อบริการบอกรับฐานข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๓ เอกสาร
13 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสาร
12 การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เอกสาร
11 ซื้อวัสดุห้องน้ำ เอกสาร
10 ซื้อกระดาษ A4 เอกสาร
9 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ สพธอ. ในงาน OIIO Thailand Techland 2019 เอกสาร
8 จ้างเหมาจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Big Data ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
7 จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านกฎหมายมหาชน เอกสาร
6 จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เอกสาร
5 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของเว็บไซต์ เอกสาร
4 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ Splunk Enterprise เอกสาร
3 จ้างผู้สอบบัญชี สพธอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เอกสาร
2 สรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 เอกสาร
1 จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากร ฯ ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2562

ลำดับที่

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

80 จ้างพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data ภายใต้โครงการ Cybersecurity Missions เอกสาร
79 จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 เอกสาร
78 จ้างเหมาจัดประชุมนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้ง ๑๒ (The ๑๒th ASEAN-Japan Cybersecurity Policy Meeting) เอกสาร
77 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล เอกสาร
76 เช่าบริการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลบนคลาวด์ สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) เอกสาร
75 ซื้อวัสดุห้องน้ำ เอกสาร
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประจำปี 2563 เอกสาร
73 จ้างจัดพิมพ์สมุดบันทึกสำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
72 จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
71 จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เชิงรุก (Proactive Cyber Defense) เอกสาร
70 จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์หนังสือกฏหมายดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
69 จ้างจัดการแข่งขันทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
68 จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เอกสาร
67 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 2 เอกสาร
66 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) วงจรที่ 1 เอกสาร
65 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 2 เอกสาร
64 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ 1 เอกสาร
63 ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เอกสาร
62 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน เอกสาร
61 ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX เอกสาร
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562) เอกสาร
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) เอกสาร
58 จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562ในเว็บไซต์ สพธอ. เอกสาร
57 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เอกสาร
56 ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล เอกสาร
55 จ้างจัดงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคคลทั่วไป เอกสาร
54 ซื้อใบรับประกันระบบตรวจจับและวิเคราะห์การโจมตีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
53 ซื้อประกันบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล เอกสาร
52 จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล เอกสาร
51 เช่าใช้บริการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน เอกสาร
50 ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
49 จ้างเหมาบริการจัดงาน e-Commerce Week โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
48 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการสำหรับโครงการ Thailand NRCA เอกสาร
47 เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS เอกสาร
46 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒  ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS เอกสาร
45 เช่าใช้บริการตู้ Rack และอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) ติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลแห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ ThaiCERT GMS เอกสาร
44 ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงช่องโหว่ของเว็บไชต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
43 ซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Ask Dom โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
42 จ้างเหมาบริการเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
41 จ้างจัดทำกรอบการประเมินและให้คะแนนระดับความมั่นคงปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
40 จ้างบำรุงรักษาห้องศูนย์ความมั่นคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
39 จ้างเหมาบริหารจัดการบูทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
37 ซื้อเครื่องอ่านบัตร Smart Card ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
36 จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
35 ซื้อใบรับประกันซอฟต์แวร์ K2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
34 เช่าใช้บริการจอสัมผัส (Touchscreen) สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
33 ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร
32 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่านงาน Lnw Event 2018  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
31 ซื้อใบรับประกัน บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งาน โปรแกรมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน และโปรแกรมบริหารส่วนกลางสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
30 ต่ออายุโดเมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
29 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
28 จ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของ สพธอ. ภาคภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
27 จ้างเหมาบริการกิจกรรมมาสคอตองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ สพธอ. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
26 จ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขององค์กร โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
25 ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบ NRCA  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
24 จ้างที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้านกฎหมายมหาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
23 จ้างอบรม ISO 17025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
22 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน 2018 FIDO Taipei Seminar โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
21 ซื้อบริการ Package LINE@ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร
20 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
19 จ้างซ่อมแซม แก้ไข ป้ายชื่อหน่วยงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
18 จ้างผู้ให้บริการพร้อมพัฒนาระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC (Call Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
17 จ้างเหมาบริการจัดประชุม Symposium ระดับนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
16 จ้างเหมาบริการพิมพ์ป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ e-Commerce week 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​ เอกสาร
15 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
14 ซื้อใบรับประกันระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ WAF และอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
13 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ส่วนกระบวนการบริหารจัดการแบบฟอร์มและการเรียกใช้งานแบบฟอร์มในขั้นตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
12 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพร้อมพนักงาน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
11 จ้างเหมาออกแบบ จัดทำสื่อดิจิทัล และประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
10 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๒ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
9 เช่าใช้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ระบบ NRCA แห่งที่ ๑ ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
8 จ้างออกแบบพื้นที่สำนักงาน ขั้น ๑๕ โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
7 จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
6 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line) สำหรับบริการ ThaiCERT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
5 จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
4 จ้างเหมาจัดทำข้อมูลแนวทางการจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร เพื่อดูแลและส่งเสริมด้าน Digital Content ของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร
3 จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในเรื่อง Digital Economy รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Soft Infrastructure โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร
2 จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานของ สพธอ. ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
1 จ้างเหมาจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ (Policy Maker) โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปี 2561

ลำดับที่

รายการสัญญา

ดาวน์โหลด

39 ซื้อวัสดุสำหรับห้องน้ำปี 2562 เอกสาร
38 จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล เอกสาร
37 ซื้อสิทธิ์ในการใช้งานเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล เอกสาร
36 จ้างเหมาบริการเพื่อบริหารและดูแลระบบจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation เอกสาร
35 จ้างเหมาบริการสนับสนุน/จัดทำเนื้อหา (content) ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ประจำปี ๒๕๖๑ เอกสาร
34 จ้างเหมาบริการสนับสนุน จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการจัดการ โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability ประจำปี ๒๕๖๑ เอกสาร
33 จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC เอกสาร
32 จ้างเหมาบริการเพื่อการสำรวจวิเคราะห์มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เอกสาร
31 เช่าใช้บริการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 คัน เอกสาร
30 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำคัญของประเทศ เอกสาร
29 จ้างเหมาบริการผู้จัดการศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC)  โดยวิธีคัดเลือก เอกสาร
28 จ้างขนย้ายอุปกรณ์จากศูนย์สำรองของ Thailand NRCA พร้อมติดตั้ง เอกสาร
27 จ้างเหมาจัดประชุมนโยบายด้านความมั่นคงฯ เอกสาร
26 จ้างพิมพ์ ThaiCERT Annual Report เอกสาร
25 จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
24 ซื้อกระดาษ A4 ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
23 จ้างเหมาบริการเพื่อทำหน้าที่สื่อสารองค์กร (Receptionist) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
22 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ส่วนงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
21 เช่าใช้บริการห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
20 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
19 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า (Leased Line)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
18 ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamic AX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
17 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
16 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพธอ. ผ่าน The Report Thailand 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
15 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
14 ซื้อสิ่งของสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและใช้ในโอกาสสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร
12 ซื้อหน่วยบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Network Attached Storage: NAS)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เอกสาร
11 ซื้อการ์ดกราฟฟิกสำหรับระบบ Mixed Reality ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
10 จ้างเหมาบริการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช.ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
9 ซื้อใบรับประกันอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมความชื้นอาคารสำนักงานใหญ่ของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
8 ซื้อใบรับประกันอายุการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (Splunk Enterprise) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
7 จ้างเหมาบริการโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ระบบการเชื่อมโยงและฐานข้อมูลรหัสสินค้าตามมาตรฐานสากล UNSPSC จากโปรแกรมการเชื่อมโยงข้อมูล (Enterprise Service Bus) และฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle Database) ไปยังซอฟต์แวร์แบบเปิด ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
6 จ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในโครงสร้าง Thailand NRCA ตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
5 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือกิจกรรมประกอบการอบรม และการอบรมในโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
4 ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ภายใต้การดูแลของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
3 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบ e-HRM เพื่อเชื่อมโยงการยืนยันตัวตนผ่าน Federation Proxy ของ สพธอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
2 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ UNSPSC Data Interoperability ภายใต้โครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร
1 จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการของโครงการ e-Trade Facilitation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร