email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


Secure
Infrastructure
Facilitation
พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย

    ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ETDA ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงโดยใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ หรือ Public Key Infrastructure (PKI) ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority หรือ CA) ซึ่งจำเป็นต้องทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ (Interoperability) ของ CA ผู้ให้บริการแต่ละราย โดยมีผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้