รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.63-003

2. ชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

3. สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่ได้รับการรับรอง

30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

5. ระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ขอรับการรับรอง

ระดับพื้นฐาน

6. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนาม

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

31 มีนาคม 2563

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

31 มีนาคม 2563

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

30 มีนาคม 2566

12. หนังสือรับรอง