email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |  T  | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

T

เผยแพร่ 23.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 27.09.2020 | อ่าน 2385

Telehealth

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์ เป็นการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ระยะไกล โดยผ่านระบบประชุมทางไกล หรือผ่านระบบโทรคมนาคมอื่นๆ และ/หรือ มีการส่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เวชระเบียน ภาพเอ็กซ์เรย์ หรือเสียงการเต้นของหัวใจผ่านระบบจากผู้ขอรับการปรึกษาไปยังผู้ให้คำปรึกษาได้