email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L |  M  | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

เผยแพร่ 31.07.2012 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 20.11.2018 | อ่าน 836

MTEF

(Medium Term Expenditure Framework : MTEF) / MTEF คือ กรอบที่เชื่อมการตัดสินใจการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้ากับกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรระยะปานกลาง (สำนักงานงบประมาณ ,2542:103) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ กระบวนการที่ช่วยให้ระบวนการวางแผนการใช้จ่าย(Financial Planning) ของภาครัฐและการวางแผนในระยะปานกลาง
[ที่มา : www.fin.in.th]