email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A |  B  | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B

เผยแพร่ 25.09.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 22.09.2020 | อ่าน 5100

Brand essence

หมายถึงส่วนของสาระสำคัญของแบรนด์นั้นๆ เป็นการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการจดจำ ยกตัวอย่างได้แก่สโลแกนของแบรนด์เป็นต้น