the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H |  I  | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

I

เผยแพร่ 27.12.2012 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 24.05.2019 | อ่าน 953

Intrinsic Motivation

Intrinsic Motivation


Intrinsic Motivation แรงจูงใจภายใน หมายถึง การทำบางสิ่งบางอย่างเนื่องมาจากความสนใจหรือความพึงพอใจในการทำสิ่งนั้น


Ryan and Deci (2000)