the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B |  C  | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C

เผยแพร่ 04.01.2013 (7 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 1160

Cryptography

 

Cryptography

          วิทยาการเข้ารหัสลับ หรือ ศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปที่บุคคลอื่นๆ ยกเว้นผู้รับกับผู้ส่ง ไม่สามารถตีความ หรือ นำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้ 

ใจความสำคัญของ Cryptography ประกอบด้วย กระบวนการเข้ารหัสลับ (Encryption) ซึ่งจะใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะส่ง (Plain text) โดยมีกุญแจรหัสลับ (Key) ซี่งเป็นค่าที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบการแปลงข้อมูล ให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถตีความ หรือ นำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้ (Cipher text) แล้วผู้รับซึ่งจะมี Key เดียวกันหรือเข้าคู่กันกับ Key ที่ใช้ในการ Encryption จึงใช้ Key นั้นกับกระบวนการถอดรหัสลับ (Decryption) เพื่อให้ข้อมูล Cipher text กลับมาเป็น Plain text