the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เผยแพร่ 16.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 2767

คดีผู้บริโภค (Consumer Protection)

 

หมายถึง คดีแพ่งประเภทหนึ่งที่มีข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ โดยที่ข้อพิพาทนั้นเกี่ยวพันกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการหรือเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยที่คดีผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจและประสงค์ให้ผู้เสียหาย (ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจ แล้วแต่กรณี) ได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจาก ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดี รวมถึง
การได้รับยกเว้นค่าขึ้นศาลด้วย