email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | |  ค  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เผยแพร่ 16.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 7719

คดีฉ้อโกง (Fraud)

หมายถึง คดีอาญาที่ผู้กระทำผิดมีเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเอาจากผู้ถูกหลอกลวง โดยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก ซึ่งการหลอกลวงและปกปิดนั้น ผู้ถูกหลอกลวงต้องเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้กระทำผิด หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ  นอกจากนี้ ถ้าผู้เสียหายมีจำนวน ๑ คนขึ้นไป เช่นนี้เป็นคดีฉ้อโกงประชาชน (Public fraud)  ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้