the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |  W  | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

W

เผยแพร่ 17.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 25.02.2020 | อ่าน 772

Web Accessibility

เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่มีอุปสรรคในการรับรู้ เช่น ความพิการทางด้านการเห็น การได้ยิน เป็นต้น ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาโดยมีมาตรฐานในการออกแบบเว็บไซต์ที่แก้ปัญหาการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น ใช้ข้อมูลเสียงแทนตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษในการอ่านหน้าจอแสดงผลของบราวเซอร์ เป็นต้น