the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C |  D  | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D

เผยแพร่ 17.07.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 03.07.2020 | อ่าน 935

Data Encryption

เป็นกระบวนการเข้ารหัสของข้อมูล ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้าสู่ระบบแล้ว ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการ โดยผ่านเครือข่าย ดังนั้นเพื่อป้องกันการโจมตี หรือการขโมยข้อมูลบนเครือข่าย ควรมีการเข้ารหัสของข้อมูลตั้งแต่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการจนกระทั่งออกจากเว็บไซต์ โดยการเข้ารหัสแต่ละครั้งอาจจะเป็นแบบสุ่ม เพื่อป้องกันการโจมตีได้ง่าย