email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J | K | L | M | N | O |  P  | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

P

เผยแพร่ 17.07.2012 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 21.10.2018 | อ่าน 604

Platform

โครงสร้างพื้นฐานของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ซอฟต์แวร์นั้นสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน โดยผู้พัฒนาจะพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับซอตฟ์แวร์อื่นๆ ที่ใช้งานบน Platform A ผู้พัฒนาจำต้องศึกษาโครงสร้างของ Platform A เพื่อให้ซอฟต์แวร์นั้นสามารถใช้งานบน Platform A ได้ เช่น Operation System Platform, Browser Platform เป็นต้น