email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.08.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 06.08.2020 | อ่าน 2729

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสานมือ ETDA ลงนาม MoU ด้านการบริหารจัดการสิทธิใน IP และการปกป้องคุ้มครองสิทธิใน IP บนอินเทอร์เน็ต


พร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นด้านการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ​ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ณ ชั้น 22 ETDA เมื่อบ่ายวันที่ 8 สิงหาคม 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตครั้ง มี ทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA ร่วมลงนามความร่วมมือ โดย วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส และ นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ ETDA ร่วมในพิธี

 

ก่อนหน้าการลงนามยังได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นด้านการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ETDA ด้วย 

ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนที่สำคัญ เช่น

  • พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต
  • พัฒนาระบบในการพิสูจน์และวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล โดย ETDA ตกลงจะให้การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์วิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลการให้บริการระบบสารสนเทศที่สำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล เพื่อก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนทั่วไป

ที่สำคัญคือ การร่วมกันส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเคารพและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในเรื่อง Creative Commons