รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.63-013

2. องค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

บริษัท ควิดแลบ จำกัด

3. สถานที่ตั้งขององค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

179/338 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

5. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Quidlab FoQus ครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป

6. การพิจารณาให้การรับรอง

การรับรองเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

27 พฤศจิกายน 2563

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

27 พฤศจิกายน 2563

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

26 พฤศจิกายน 2565

12. หนังสือรับรอง